يكباب مغازه در پروژه تجاري مگا مال واحد 110G واقع در اكباتان فاز 2

45000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982163400760
شماره آگهی:
140168460000605247
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده: 4/13سهم مشاع(معادل چهاروسيزده صدم سهم مشاع )از 100سهم مشاع ازيكباب مغازه در پروژه تجاري مگا مال واحد 110G واقع در اكباتان فاز 2ميدان صارمي مجتمع تجاري مگامال به ميزان محكوم به مبلغ1/861/669/015ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002078/ ج با موضوع محكوميت محكوم عليه شركت نگين آراي آسيا به پرداخت مبلغ 795/337/800ريال بابت اصل خواسته و مبلغ978/606/185 ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ 27/836/823ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ39/600/000 ريال بابت دستمزد كارشناس ومبلغ20/288/107ريال بابت حق الوكاله وكيل مجموعا”مبلغ1/861/669/015ريال در حق محكوم له مهندسين مشاور طرح و سازه البرز و پرداخت مبلغ93/083/450 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0002078 موضوع ارزيابي يكباب مغازه در پروژه تجاري مگا مال واحد 110G به محل مورد نظر واقع در اكباتان فاز 2 ، ميدان صارمي ، مجتمع تجاري مگامال مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

مشخصات مدارك ابرازي :ششدانگ يكباب مغازه تجاري فاقد سندمالكيت به شماره واحد 110G واقع در طبقه همكف اول 1G ورودي زون 5 كه طبق نقشه ارائه شده مساحت آن 58.5 مترمربع اعلام شده است .

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

مشخصات ملك :مغازه دو نبش كف سراميك ديوار سفيد كاري شده ، ارتفاع مغازه از كف 3.70 متر به هنگام بازديد فاقد فعاليت كسبي و مقداري وسايل داخل آن مشاهده شد . حسب الاظهار نماينده شركت نگين آراي آسيا 37% از مالكيت مغازه به غير واگذار شده است .

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 45/000/000/000 ريال (چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مورد مزايده: 4/13سهم مشاع(معادل چهاروسيزده صدم سهم مشاع )از 100سهم مشاع ازيكباب مغازه در پروژه تجاري مگا مال واحد 110G واقع در اكباتان فاز 2ميدان صارمي مجتمع تجاري مگامال به ميزان محكوم به مبلغ1/861/669/015ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/18 ساعت9/15 الي 9/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18