يكباب مغازه در طبقه همكف 123 متر

318000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980229300454
شماره آگهی:
140168460000642439
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بنام خدا

رياست محترم اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي – حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

آگهی مزایده سرقفلی و ملکیت تجاری اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9900234/33/ج

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 9909972131200384 مورخ 30-2-99 موضوع دعوی آقای سید بهرام رشیدی فر به طرفیت خانم سیدرضا و سید غلامحسین و سیدعلی و همگی رشیدی فر و سیامک برومند خوش بخت دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی شماره 329 فرعی از 3776 اصلی واقع در بخش 3 تهران صادر گردیده است لذا حسب دستور دادگاه ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 318/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.موضوع : پرونده كلاسه 0101524

خواهان: آقاي سيد بهرام رشيدي فر خواندگان: آقايان سيد غلامحسين ، سيد علي همگي رشيدي فر و آقاي سيامك برومند خوش بخت

احتراماً ، در اجراي قرار كارشناسي صادره به شماره 140168100033172311مورخ 12/06/1401 در خصوص پرونده كلاسه 0101524 دعوي خواهان آقاي سيد بهرام رشيدي فر بطرفيت خواندگان به شرح فوق مبني بر ارزيابي ميزان ارزش عادله به نرخ پايه مزايده يك واحد تجاري ، پس از مطالعه اسناد و مدارك ملك مورد نظر ، از محل بازديد بعمل آورده كه ذيلاً گزارش ميگردد :

حدود و مشخصات : يك واحد تجاري واقع در تهران، خيابان جمهوري، بين چهارراه ارديبهشت و 12 فروردين پلاك 1240 اسناد ارائه شده : گزارش ثبتي ، پايان كار مورخ 23/02/1376 .

وضعيت ثبتي : شش دانگ يكباب مغازه در طبقه همكف به شماره 329 فرعي از 3776 اصلي مفروز و مجزي شده از 39 فرعي از اصلي مذكور قطعه 1 واقع در بخش 3 حوزه ثبت ملك وليعصر تهران به مساحت يكصدو بيست و سه مترو هشتادو يك دسيمتر مربع بانضمام ششدانگ يكباب انباري تجاري به مساحت يكصدو پنجاه و پنج مترو نودو سه دسيمتر مربع قطعه سوم واقع در زيرزمين .

مشخصات مالكين : آقاي سيد غلامحسين رشيدي فر مالك 1 سهم مشاع از 9 سهم مشاع عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه. آقاي سيد علي رشيدي فر مالك 2 سهم مشاع از 9 سهم عرصه و اعيان باستثناي بهاي ثمنيه . آقاي سيامك برومند خوشبخت مالك 0/5 سهم از 9 سهم مشاع عرصه و اعيان به استثناي بهاي ثمنيه . آقاي سيد بهرام رشيدي فر مالك 5/5 سهم از 9 سهم مشاع عرصه و اعيان بانضمام بهاي ثمنيه .

كاربري پلاك ثبتي فوق الذكر بر اساس پايان كار در طبقه همكف تجاري و زيرزمين انبار تجاري مي باشد .

توصيف اجمالي پلاك ثبتي : يك واحد تجاري در طبقه اول كه شامل دو دهانه مغازه مي باشد (اندازه داخل به داخل دودهانه حدود 6 متر مي باشد)، مساحت واحد در طبقه همكف برابر با يكصدو بيست و سه مترو هشتادو يك دسيمتر مربع و داراي يك سالن و يك سرويس بهداشتي ايراني مي باشد . كف واحد در همكف سنگ و ديوارها رنگ روغن مي باشد . ارتفاع واحد در همكف در سمت شمال حدود 6متر و در سمت جنوب واحد حدود 2/75 متر مي باشد داراي درب و شيشه ورودي سكوريت و حفاظ كركره اي مي باشد . زيرزمين به مساحت 155/93 متر مربع كه انبار تجاري در آن واقع شده است و داراي يك سالن و يك سرويس بهداشتي مي باشد كف انبار موزائيك و ديوارها كاغذ ديواري مي باشد و داراي درب مستقل از سمت خيابان جمهوري مي باشد ولي راه پله اي در آن مشاهده نشده است . درب ورودي به زيرزمين فلزي مي باشد ارتفاع انبارتجاري حدود 2/9متر است . بطور كلي واحد مورد نظر در طبقه همكف از يك ساختمان با قدمتي حدود 46 سال با اسكلت فلزي مي باشد و داراي اشتراك آب و برق و تلفن شهري مي باشد . لازم به توضيح است كه در حال حاضر واحد فاقد فعاليت مي باشد .

نظريه كارشناسي : با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا و ساير عوامل موثر ، ارزش شش دانگ پلاك ثبتي فوق الذكر با در نظر گرفتن ارزش سرقفلي و مالكيت بدون لحاظ هرگونه بدهي احتمالي به بانكها ، اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير سازمانها و نهادها و نداشتن هيچگونه منع قانوني جهت خريدو فروش در شرايط روز برابر با 318،000،000،000 ( سيصدو هجده ميليارد ريال ) تعيين و اعلام ميگردد. تعین نموده است .مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/12/13 از ساعت13:00 الی 13:30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 به نام حساب سپرده جاری مجتمع قضائی واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.و تحویل مال مورد مزایده پس از پرداخت کل مبلغ مزایده خواهد بود و کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/13