يكباب مغازه به مساحت155/62متر

6000000

توضیحات

شماره پرونده:
9109980229500466
شماره آگهی:
140168460000592242
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0103095تاریخ 1401/11/02 ساعت 13/00 الی 13/30

به موجب دستور فروش شماره 1299 مورخ 1391/11/23 صادره شعبه 35 دادگاه /عمومی تهران موضوع دعوی فرخ مهری به طرفیت بانو رئيسي مهدي آبادي، پرويز رئيسي مهدي آبادي، منيژه رئيسي مهدي آبادي مبنی بر فروش ملک مشاع که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی شماره 6933/33198 واقع در بخش 2 تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 60/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

 

1-از نظر مشخصات ثبتي:

طبق مندرجات پرونده مربوطه ملك مورد ارزيابي شامل يكباب مغازه واقع در سمت جنوب طبقه همكف به مساحت155/62مترمربع، قطعه4تفكيكي با پلاك ثبتي33198فرعي از6933 اصلي مفروز از پلاك788فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش2تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات مي باشد.لازم به ذكر است كه آخرين وضعيت مالكيتي و محدوديت هاي احتمالي براساس استعلام جريان كامل ثبتي ملك مزبور از اداره ثبت مربوطه مي باشد.

 

2-از نظر معاينه محلي:

طبق معاينه محلي انجام شده مورد ارزيابي شامل عرصه و اعيان يكواحد بانك(شعبه بانك سپه خيابان سنايي) واقع در سمت جنوب طبقه همكف يك ساختمان قديمي ساز مي باشد كه ساختمان اصلي با عرصه دو نبش با اسكلت فلزي و نماي سنگ در چهار طبقه بر روي سطح احداث گرديده و شعبه بانك مورد ارزيابي داراي سند تفكيكي مفروزي با مساحت62 /155مترمربع واقع در سمت جنوب طبقه همكف ساختمان اصلي بوده و در فوقاني آن سه طبقه آپارتماني احداث شده است. همچنين فضاي داخل شعبه بانك مزبور ارزيابي بصورت فلت با ارتفاع سقف حدود30 /5متر و پارتيشن بندي شده و بازسازي شده داراي كفپوش سنگ و بدنه سنگ و اندود گچ نقاشي شده بوده و داراي نيم طبقه داخلي با ارتفاع سقف حدود8 /2مترمربع بوده و سرويس بهداشتي و آبدارخانه و داراي انشعابات شهري و گرمايش پكيج زميني و سرمايش اسپيلت مي باشد. لازم به ذكر است كه حسب الاظهار وكيل محترم خواهان، سرقفلي ملك مزبور متعلق به بانك بوده و خارج از موضوع كارشناسي اخير است و لذا در كارشناسي اخير فقط ملكيت عرصه و اعيان ملك مزبور ارزيابي خواهد شد.

 

نظريه كارشناسي:

باتوجه به قيمت روز املاك مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعيت مكاني شعبه بانك مورد ارزيابي با پلاك ثبتي6933/33198بخش10تهران با مساحت سندي155/62مترمربع باتوجه به كاربري،كيفيت و موقعيت و قدمت ساخت و امكانات مربوطه، ارزش پايه ششدانگ ملكيت عرصه و اعيان ملك مورد ارزيابي(بدون لحاظ سرقفلي) باكليه منضمات و صرفنظر از بدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت اصالت اسناد و امكان انتقال و تحويل به غير، دركل برابر شش ميليارد تومان(6.000.000.000تومان) ارزيابي مي گردد.

 

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/11/02 از ساعت 13/00 الی 13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان ایرانشهر از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005 به نام سپرده جاری مجتمع قضایی شهید مدنی واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

دادورز شعبه 35 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدنی – الیاس طاهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02