يكباب ساختمان مسكوني ويلايي جنوبي واقع درشهرستان كرمانشاه،شهرك شهرداري كوچه222بلوك19قطعه5

رایگان

توضیحات

140150920000015479

140250460000120500
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1402/08/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیرمنقول

        در خصوص پرونده اجرائي 0100272 صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه به سود خانم مژگان سلیمی و به زيان آقای منصور حیدریان بابت مهریه در حق محکوم له، واحد اجراي احكام مدني دادگستري كرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند:

مشخصات مال غير منقول:

        يكباب ساختمان مسكوني ويلايي جنوبي واقع درشهرستان كرمانشاه،شهرك شهرداري كوچه222بلوك19قطعه5 به مشخصات زیر:

1-محل موردبازديد،عرصه واعيان يك باب ساختمان مسكوني ويلايي جنوبي ،به استنادبرگ واگذاري شماره481مورخ1372.11.17،قطعه5ازبلوك19محدودۀپلاك357و358اراضي نوكان،به مساحت170مترمربع ،باحدودات مندرج دربرگ واگذاري فوق الذكر،مطابق مبايعه نامۀعادي شماره4217مورخ 1390.01.29به مالكيت ششدانگ عرصه واعيان به نام محكوم عليه،مشتمل برطبقه همكف واول مجموعاًدوطبقه مسكوني،بامساحت اعيان طبقات ،همكف به مساحت114مترمربع(بدون احتساب پاركينگ)واعيان طبقه اول بااحتساب پاركينگ به مساحت 134مترمربع،و مجموعاًحدود248مترمربع باقدمت بيش از10سال درآدرس صدرالاشاره واقع گرديده است.

2-اسكلت بنافلزي وسقف تيرآهن وطاق ضربي،نماي بيروني سراميك كرم رنگ طرح سنگ،نماي داخلي طبقات سفيدكاري ،طبقه همكف شامل يك اتاق خواب وهال وپذيرايي باكف سيماني وآشپزخانه باكف سراميك وپوشش ديوارها تاارتفاع زيرسقف كاشي به انضمام كابينت MDF،وسرويسهاي بهداشتي باكف سراميك وپوشش ديوارهاكاشي،دربهاي ورودي وداخلي چوبي،پنجره هاپروفيل آلومينيوم به انضمام محافظ آهني،طبقه اول دوخوابه وهال وپذيرايي وآشپزخانه وسرويسهاي بهداشتي،سيستم سرمايش طبقات كولرآبي وگرمايش بخاري وآبگرمكن گازي،راه دسترسي به طبقات ورودي مشترك ازمعبر8متري وراه پله،داراي امتيازوكنتورآب مشترك وبرق وگازمستقل مي باشند.

3-داراي برگ واگذاري وفاقدسندمالكيت وصورت مجلس تفكيكي مي باشد.

ارزش شش دانگ عرصه واعيان واحدمسكوني موصوف،باتوجه به موقعيت محلي ومكاني،عرض معبر،دسترسي به تجهيزات شهري،وسايرمؤلفه هاي مؤثردرارزش گذاري،بدون احتساب ديون احتمالي به شهرداري وكميسيون ماده صدشهرداري وساير اشخاص حقيقي وحقوقي وبانكها،باوضعيت موجودبه تفكيك به شرح ذيل به حضوراعلام مي گردد.

الف- ارزش عرصه واعيان طبقه همكف (فاقدپاركينگ)بااحتساب قدرالسهم ازمشتركات ومشاعات مبلغ19.500.000.000ريال(نوزده ميلياردوپانصدميليون ريال) توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1402/04/20 اعلام مي گردد.

ب– ارزش عرصه واعيان طبقه اول (بااحتساب پاركينگ اختصاصي) بااحتساب قدرالسهم ازمشتركات ومشاعات مبلغ24.800.000.000ريال(بيست وچهار ميلياردوهشتصدميليون ريال) توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1402/04/20 اعلام مي گردد.

ضمناً مورد مزایده صرفاً طبقه همکف بوده و طبقه اول به فروش نمی رسد.       

مزايده مال غیرمنقول مذکور روز سه شنبه مورخ  1402/08/30 راس ساعت 9 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهار راه بسيج، بلوار بنت الهدي، طبقه همکف، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق نماینده دادستان مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري (مبلغ 1/950/000/000 ریال به شناسه واریز 965108156100011401509200000154 و حساب 740100004056012907595698IR) توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مصیب باولی