يكباب خانه احداثي در يك قطعه زمين بمساحت97 متر

48860000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980231900269
شماره آگهی:
140168460000637444
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 971791 حسب درخواست خواهان مجتبی حدادی هرندی و غیره به خواسته فروش ملک مشاعی 3577/136 موضوع دادنامه به شماره 97-00162 شعبه154 حقوقی تهران به ادرس خيابان پيروزي، خيابان شكوفه، كوچه بهبود، پلاك 28 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ششدانگ يكباب خانه احداثي در يك قطعه زمين بمساحت نود وهفت متر و نودو شش دسيمتر مربع شماره 136 فرعي از سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت مفروز شده از شماره 89 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران در بخش اصلاحيه مساحت زمين به نود و پنج متر و هشتاد و دو دسيمتر مربع اصلاح شده است حدود اربعه زمين نيز مطابق سند و اصلاحيه آن ميباشد

گزارش كارشناسي: در ملكي با موقعيت جنوبي، ساختماني با زيربناي كل 146/25متر مربع با اسكلت نيمه فلزي و سقف طاق ضربي با قدمت بيش از پنجاه سال احداث شده است طبق اطلاعات پايانكار ساختماني ابرازي به شماره 24792مورخ 7/6/77 ساختمان شامل زير زمين با كاربري انباري با مساحت حدود 10/5 مترمربع و طبقه همكف مسكوني بمساحت 66/75 مترمربع و طبقه اول مسكوني بمساحت 69 مترمربع

در بازديد انجام شده ساختمان بصورت كاملا فرسوده غير قابل سكونت بوده و خالي از سكنه ميباشد ساختمان فاقد كنتور آب و برق ميباشد كه به اذعان خواهان كنتورهاي فوق سرقت شده است.

طبقات مسكوني دو طبقه مستقل بوده كه طبقه همكف شامل دو اتاق تو در تو با راهروي ارتباطي و سرويس حمام و آشپزخانه بوده و سرويس بهداشتي در حياط جنوبي ميباشد و طبقه دوم نيز شامل دو اتاق،آشپزخانه، سرويس بهداشتي و حمام مستقل ميباشد. كليه منصوبات سرويسها و آشپزخانه اعم از روشويي و كابينت و سينك باز و از محل خارج شده است. نماي اصلي ساختمان آجر نماي قرمز و پنجره ها فلزي است.

ارزش ششدانگ ملك فوق و ساختمان احداثي در آن به مبلغ 48/860/000/000 ريال(چهل و هشت ميليارد و هشتصد و شصت ميليون ريال) تعيين و اعلام ميگردد

فلذا مبلغ پایه 48/860/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ 1401/11/26 از ساعت 8/30 الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26