ویلای واقع در برخوار

5550000

توضیحات

9709983751401348

140009460000258997
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول

 

اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده به شماره كلاسه  980977 اين اجرا موضوع دعوي خانم زهرا حيدري كتايونچه فرزند محمود  به طرفيت مظاهر نجيمي كتايونچه فرزند محمد مبني بر دستور فروش ملك مشاعي جلسه مزايده اي با عنوان فروش یک باب منزل مسكوني  به شرح مفاد نظريه كارشناسي ذيل  در تاريخ 1400/11/18در ساعت 12 صبح برگزار نمايد طالبين مي توانند پنج روز قبل از مزايده جهت بازديد از ملك به دفتر اجراي احكام مراجعه نمايند و قيمت از مبلغ ارزيابي شروع ميشود و ملك به كسي كه بالاترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته ميشود لازم به ذكر است خريدار ميبايستي 10درصد مبلغ مورد  مزايده  را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واريز نمايد و تسليم مال پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و ضمنا هزينه هاي اجرايي بر عهده طرفين پرونده مي باشد . 

 

رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

باعرض سلام احتراما عطف به ارجاع كارشناسي پرونده كلاسه 980977 ، وقرار صادره در زمينه ارزيابي ، اينجانب كارشناس منتخب پس از اطلاع و مطالعه پرونده ، با راهنمايي خواهان و حضور خوانده، به محل و آدرس ملك معرفي شده،واقع در خورزوق برخوار –اسلام آباد- بلوار وليعصر- كوچه شهيد حسن زارع(15)–پلاك 56 –كد پستي 8345155647 ، مراجعه واز محل بازديد و پس از بررسي و معاينه كارشناسي مراتب را گزارش ذيل به استحضار مي رساند : مشخصات محل و بررسي مدارك ابرازي : اسناد رسمي مالكيتي از طرف خواهان و در پرونده مربوطه مشاهده نگرديد. محل مذكور بصورت ساختمان مسكوني يك طبقه با سازه ديوار باربر ،و حسب اظهارات طرفين پرونده فاقد پروانه ساخت و سند رسمي بوده و مساحت عرصه نيز حدود 142 متر مربع و زيربنا حدود 110 متر مربع ،داراي دو اتاق و سالن با نماي بدنه اتاق رنگ و يكي از خوابها كف سراميك و يكي موزاييك و سالن بدنه رنگ و كف موزاييك و راهرو ديواركوب و رنگ،پاركينگ بدنه سراميك و كف موزاييك، آشپزخانه اپن با كابينت فلزي و كف سراميك ، سرويس ها كاشي سراميك ،اتاقكي در حياط حدود 6 متر مربع ،با سقف پليتي و نماي سراميك و گچ،دربهاي داخلي چوبي با چهارچوب فلزي، و بيروني پروفيل آهني ،سيستم سرمايش كولر آبي ، و گرمايش بخاري گازي و آبگرمكن مخزني ، ساختمان و نماي طرف كوچه فاقد نماسازي بود ، وداراي انشعابات ،آب،برق ،گاز (سريال بدنه 044292626) مي باشد. نظريه كارشناسي : با عنايت به موارد فوق الذكر ، موقعيت و محل ملك ، مساحت عرصه و اعياني ، و با در نظر گرفتن عوامل موثر در قيمت گذاري (خصوصابازار حاكم بر عرضه و تقاضا)،بدون لحاظ نمودن بدهي ، ديون ومنع قانوني جهت فروش ،بلامعارض بودن مالكيت،ارزش كل ملك مذكور در زمان مباشرت به كارشناسي ، برابر 5.550.000.000 ريال ، پانصدو پنجاه و پنج ميليون تومان برآورد واعلام نظر ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18در ساعت 12 صبح