ویلایی2طبقه 4خوابه باحیاط سازی و فضای سبز منزل سرایداری واقع در سلمانشهر-خیابان شمس آباد-اواسط کوچه گل رز

160000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409985168100627
شماره آگهی:
140047460000245467
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان عباس آباد
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((به نام خدا))

(( آگهی مزایده نوبت دوم ))

حسب نیابت اعطایی از شعبه محترم اول اجرای احکام کیفری داسرای شهرستان بردسکن ، خانم فاطمه نوایی فرزند حبیب اله بعنوان وثیقه گذار ( ضامن ) محکوم علیه آقای حسن سعیدی فرزند محمد ، مضمون عنه خویش را در فرجه مقرر قانونی جهت اجرای حکم معرفی ننموده است لذا در راستای اعمال مواد 230 و 231 از قانون آیین دادرسی کیفری دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان محترم دادسرای بردسکن صادر گردیده است به جهت وقوع ملک در این حوزه قضایی نیابت در جهت ارزیابی و مزایده و فروش باین مرجع اعطا گردیده است ملک موضوع وثیقه عبارتست از عرصه و اعیان پلاک ثبتی بشماره 55 فرعی از 374 اصلی بخش 2 ثبت عباس اباد بشماره ثبت 1339 صفحه 332 دفتر جلد 9 به مساحت 705 متر مربع واقع در سلمانشهر-خیابان شمس آباد-اواسط کوچه گل رز-سمت راست که تمامی اضلاح آن با دیوار بلوکی به ارتفاع حدود 2 متر احاطه شده است حیاط سازی و فضای سبز در ملک اجرا شده و یک دستگاه ویلا به مساحت حدود 330 متر مربع در دوطبقه با 4 خواب و 3 سرویس در بنا موجود میباشد یکدستگاه منزل سرایداری به مساحت 20 متر مربع در قسمت جنوبی ملک موجود میباشد حدود اربعه عرصه عبارتست از شمالا به طول 19 متر به کوچه شش متری احداثی گل رز-شرقا به طول 37 متر به قطعه شماره 554 فرعی-جنوبا به طول 19 متر به قطعه شماره 570 فرعی و غربا به طول 37 متر به قطعه 556 فرعی منتهی میگردد.کارشناس منتخب با در نظر گرفتن موقعیت و مساحت ملک-نوع کاربری-نوع مصالح ساختمان-قدمت و مساحت بنا و دیگر جهات موثر در قیمت گذاری و بدون در نظر گرفتن بدهیهای احتمالی دولتی یا غیر دولتی ارزش پلاک مزبور را یکصد و شصت میلیارد ریال معادل شانزده میلیارد تومان تمام ارزیابی نموده است حال این اجرا در نظر دارد ملک با مشخصات صدرالذکر را برای روز پنج شنبه مورخ 14/11/1400 از ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عباس آباد از طریق مزایده حضوری بفروش رساند قیمت از پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین میتوانند ظرف یک هفته قبل از مزایده جهت بازدید به این مرجع مراجعه نمایند.

مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد-حمیدرضا کاویانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

14/11/1400 از ساعت 9 الی 10 صبح