ویلایی 3طبقه بمساحت عرصه 313/33مترمربع واقع در تهران- بزرگراه رسالت، بین خیابان مهر و خیابان مدائن، میدان ۲۳، پلاک ۶۴

250000000000

توضیحات

9909980242201296

140068460000567265
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 00/2845/125/ج از شعبه 125دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 14002872مورخه 1400/8/29-محکوم له آقای علی اصغر لطفعلی زاده مهرآبادی فرزند عزت اله با وکالت آقای حیدر حیدری -محکوم علیه آقای حسن لطفعلی زاده مهرآبادی فرزند ابراهیم  -موضوع دستور فروش پلاک ثبتی 7182/1050بخش 2 تهران حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل می باشد

ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

احتراماً عطف به قرار کارشناسی پرونده به شماره کلاسه اجرایی ۰۰۰۲۸۴۵ در خصوص ارزیابی ملک با شماره پلاک ثبتی ۱۰۵۰ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران، کارشناس منتخب در معیت خواهان (آقای علی اصغر لطفعلی زاده مهرآبادی) و وکیل ایشان، به محل ملک مراجعه و ضمن بازدید از داخل ملک و بررسی مدارک، مستندات و تحقیق میدانی، نظر کارشناسی خود را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

آدرس ملک: تهران- بزرگراه رسالت، بین خیابان مهر و خیابان مدائن، میدان ۲۳، پلاک ۶۴

الف- مشخصات ثبتی ملک موضوع ارزیابی (تأیید اصالت آنان خارج از صلاحیت اینجانب میباشد):

حسب مندرجات تصویر سند مالکیت کاداستری شماره ۰۵۳۳۵۳ سری الف سال ۹۷، ابرازی از سوی خواهان: عرصه و اعیان زمین ( وضعیت خاص طلق ) به شماره ۱۰۵۰ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک لویزان استان تهران به مساحت سیصد و سیزده متر و سی و سه دسیمتر مربع. حدود اربعه طبق سند عبارتست از: شمالا خط فرضی به طول چهارده متر و شصت و نه سانتیمتر به قطعه ۱۷۱۳، شرقا خط فرضی به طول بیست و یک متر و سی و سه سانتیمتر به قطعه 1720، جنوبا خط فرضی به طول چهارده متر و شصت و نه سانتیمتر به میدانگاهی و غربا خط فرضی به طول بیست و یک متر و سی و سه سانتیمتر به قطعه ۱۷۱۸/ مالک متن سند به میزان هفت سهم مشاع از یازده سهم عرصه و اعیان به نام آقای علی اصغر لطفعلی زاده مهرآبادی ثبت گردیده است.

ب- مشخصات ظاهری ملک موضوع ارزیابی :

ملک موضوع ارزیابی یک قطعه زمین شمالی با بنای احداثی است که به میزان چهارده متر و شصت و نه سانتیمتر به میدان ۲۳ نارمک با عرض گذر بیست متری مشرف است. مساحت عرصه سیصد و سیزده متر و سی و سه دسیمتر مربع است. زیرپهنه عرصه R231 است که بافت ارزشمند مسکونی تعریف شده است. ساختمان شامل سه طبقه زیر زمین، همکف و اول است و عمر آن بیش از سی و پنج سال معرفی شد. مساحت بنا طبق برگه عوارض شهرداری ۴۷۱ متر مربع می باشد. زیرزمین که هفت پله پایین تر از سطح حیاط می باشد. شامل محوطه پارک اتومبیل که بصورت رمپ اجرا گردیده است و یک واحد مسکونی و موتورخانه است. این واحد دارای یک سالن پذیرایی، یک اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجاور موتورخانه است و درب موتورخانه در سالن این واحد باز میشود. ارتفاع کف تا سقف در واحد زیرزمین دو متر و سی سانتیمتر است. در زمان بازدید به عنوان انبار مسکونی مشاهده شد. طبقه اول شامل دو درب ورودی از راه پله که بصورت یک واحد مستقل مورد بهره برداری خواهان مشاهده شد شامل یک سالن پذیرایی، آشپزخانه، هال و سه اتاق خواب و سرویس های بهداشتی است. پوشش غالب کف سالن لمینت و پوشش دیوار گچ و رنگ است. کابینت آشپزخانه ام دی اف با گاز رومیزی و هود استیل مشاهده شد. از این واحد به نورگیر مشاعی ( حیاط خلوت شمالی ) دسترسی دارد. طبقه اول شامل دو واحد مستقل که هر کدام شامل سالن پذیرایی، آشپزخانه و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی است. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش رادیاتور و موتورخانه مرکزی است. فاقد آسانسور است. راه پله دارای پوشش سنگ در کف و گچ و رنگ در دیوار و نرده آهنی است. ملک از سمت شمال مشرف به دیواره هواکش مترو است که در استعلام طرح تفصیلی شهرداری که به پیوست می باشد، ملک در حریم مترو تعریف شده است.

ج- نظریه کارشناسی

با جهات و پارامترهای موثر فوق الذکر، بدون احتساب هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در وضعیت تخلیه و مستقل از مالکیت، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک به شماره ۱۰۵۰ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به مساحت عرصه به میزان سیصد و سیزده متر و سی و سه دسیمتر مربع با جمیع منضمات و امتیازات در مجموع، دویست و پنجاه میلیارد ریال برآورد و اعلام میگردد.

تاریخ مزایده 1400/12/15 ساعت 9 الی9/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/15