وانت پیکان مدل 1386 رنگ سفیدروغنی

300000000

توضیحات

9709988121900732

140028460000114359
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اسدآباد

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی :        آگهی مزایده  یک دستگاه خودرو وانت 

پرونده کلاسه  981503    شعبه  اجرای احکام کیفری دادسرای  شهرستان اسدآباد

محکوم علیه خانم زهره گوهری اتفاق

با توجه به اینکه محکوم علیه  جهت پرداخت دین خود اقدام به معرفی یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1386 به شماره انتظامی 18ق953ایران28 رنگ سفیدروغنی نموده است

لذا این اجرا  تاریخ    1  /  12 /  1400  ساعت  10  اقدام به برگزاری مزایده می نماید  ضمنا قیمت کارشناسی شده وسیله نقله مورد نظر 300000000 ریال اعلام میگردد

        محل برگزاری مزایده دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد واحد اجرای احکام کیفری

مورد مزایده  5 روز قبل از تاریخ مندرج  قابل مشاهده است

برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس واریز نماید و جهت الباقی در مهلت قانونی اقدام نماید  و در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسدآباد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

  1  /  12 /  1400  ساعت  10