وانت مزدا دو كابين تيپ : 2000 رنگ : خاكستري مدل: 1382

1000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920003344436
شماره آگهی:
140009460000261979
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نجف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

درپرونده كلاسه 0000856 اجرايي وبه موجب دادنامه 140009390008159773 صادره ازشعبه اول عمومي نجف آباد محكوم عليه اجرايي مهدی توكلي فرزند رضا محكوم است به پرداخت800/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت و تاخیر و تادیه از تاریخ مطالبه 1400/06/17 لغایت یوم الوصول طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی و همچنین پرداخت مبلغ 26/151/000ريال بابت خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 36/600/000ريال در حق محکوم له اجرایی جواد رحيمي نجف آبادي محكوم به ومبلغ40/000/000 ريال نيم عشردولتي درحق صندوق دولت كه ازطريق اجراي احكام مدني شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب آقاي حسین پورقیصری به شرح ذيل ارزيابي گرديده است .

يك دستگاه خودرو با مشخصات زير بازديد بعمل آورده و با توجه به وضعيت كيفي و مدل آن و در نظر گرفتن قيمت هاي روز در بازار آزاد نظريه كارشناسي را به شرح ذيل اعلام مي دارد : مشخصات فني : نوع و سيستم : وانت مزدا دو كابين تيپ : 2000 مدل: 1382 شماره شاسي : 432246 رنگ : خاكستري شماره موتور: 19934 پلاك : 53 -263 ن 63 وضعيت ظاهري و كيفي در زمان بازديد اتاق و بدنه : بدنه در بعضي از قسمتها ريختگي بتونه و رنگ دارد گلگير عقب راست ، گلگير جلو چپ ، گلگير جلو راست ، درب جلو راست آثار تصادف دارد جلو پنجره شكسته رنگ بدنه آفتاب سوخته شده شيشه جلو شكسته تجهيزات اتاق و قسمتهاي برقي: تودوزي فرسوده است موتور : امكان آزمايش فني مقدور نشد لاستيكها : لاستيكها 20 درصد كارائي دارند گيربكس و ديفرانسيل : امكان آزمايش فني مقدور نشد توضيحات : بيمه شخص ثالث رويت نشد بر مبناي داشتن بيمه شخص ثالث ارزيابي گرديد چون خودرو روشن نشد بر مبناي داشتن موتور و گيربكس سالم ارزيابي گرديد قيمت پايه كارشناسي : يكصد ميليون تومان(1/000/000/000ريال) برآورد ميگردد .كه باتوجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي،اموال توقيف شده ازطريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد ودرتاريخ 1400/11/12 ساعت9:30صبح ودرهمان محل اجراي احكام به فروش ميرسد،برنده مزايده شخصي اس ازقيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب کند و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند كه 10% قیمت پایه کارشناسی را طی چک ضمانتی بانکی در وجه اجرای احکام واریز کرده و بهمراه داشته باشند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقررنسبت به واريزمابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده باكسرهزينه بنفع صندوق دولت ضبط ومزايده مجدداًتكرارميگردد ضمناًخريدارميتواندظرف پنج روزقبل ازمزايده ازمال / اموال / ملك موردنظربازديدبعملآورد.

دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت9:30صبح