وانت زامیاد ( سایپا) مدل 1389 رنگ آبی روغنی

930000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988499700463
شماره آگهی:
140050460000135324
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 981048 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له عبدالحسین نوروزی و علیه بهرام قبادی ایل ذوله دایر بر مطالبه ، شعبه 1 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. مشخصات خودرو : فروش خودرو وانت زامیاد ( سایپا) مدل 1389 رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 965 س 67 ایران 19 – نوع سوخت بنزین ( موتور و سیستم انتقال نیرو فرمان و جلوبندی آماده به کار – داشبورد و صندلی ها مستعمل – لاستیک ها 50 درصد – شاسی سالم – و .. ) توقیف در پارکینگ بیستون واقع در روستای چالابه بنام بهرام قبادی ایل ذوله ،در ضمن خودرو مورد مزايده توسط کارشناس ( بدون کسر دیون دولتی ) به تاریخ 1400/07/17 به مبلغ 930/000/000 ريال ارزيابي گرديده است . مزایده برای روز شنبه مورخه 1400/11/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همكف اجراي احكام مدني کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شركت كنندگان در مزايده مکلفند 10% بهای پیشنهادی را قبل از مزايده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز شعبه 1 اجرای احکام مدنی کرمانشاه – اردشير رستمي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23 ساعت 10 صبح