واحد تجاري در طبقه همكف به مساحت 33.27 متر مربع واقع در داران-خيابان نواب صفوي جنب پاساژ احمدي

8000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920000097045
شماره آگهی:
140009460000263094
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فريدن
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( مزايده ))

واحد اجراي احكام مدني دادگستري فريدن در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي به كلاسه 0000131 مطروحه بين محكوم له آقای یحیی شریفی دارانی با وکالت آقای حسن خانجانی و محكوم عليهم آقایان و خانم ها 1-فرانک حسینی 2-مهدی شریفی3-مینو شریفی 4- مژگان شریفی 5-مهرداد شریفی ، جلسه مزايده اي در روز دو شنبه مورخ 1400/11/25 ساعت 11صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري فريدن به منظور فروش تماميت يكباب ساختمان تجاري به شماره پلاك 1933فرعي از 11 اصلي مجزي شده از 644در بخش 13ثبت اصفهان واقع داران-خيابان نواب صفوي جنب پاساژ احمدي با مالكيت مشاع1- خانم مژگان شريفي با مقدار مالكيت 3 سهم از 64 سهم كل عرصه و اعيا ن2- خانم فرانك حسيني با مقدار مالكيت 3 سهم از 32 سهم كل عرصه و اعيا ن3- خانم مينوشريفي با مقدار مالكيت 3 سهم از 64 سهم كل عرصه و اعيا ن4- اقاي مهردادشريفي با مقدار مالكيت 3 سهم از 32 سهم كل عرصه و اعيا ن5- اقاي مهدي شريفي با مقدار مالكيت 3 سهم از 32 سهم كل عرصه و اعيا ن6- اقاي يحيی شريفي با مقدار مالكيت5 سهم از 8سهم كل عرصه و اعيان كه حسب نظريه كارشناس ملك مورد نظر عبارت است از يك باب واحد تجاري در طبقه همكف به مساحت 33.27 متر مربع واقع در همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون اپارتمان نشيني با اسكلت اجر و سقف تيراهن با تعميرات داخل سراميك مي باشد،ملك مورد نظر داراي انشعابات برق مي باشد،در ضمن مقدار 16 متر مربع كه جزيي از سند ثبتي مورد نظر لحاظ نگرديده ولي جزيي از ملك مورد نظر با حفظ مالكيت در سند قيد گرديده است.كه با توجه به موقعيت ملك ومساحت عرصه و اعيان ، ضمن در نظر گرفتن كليه‌ عوامل مؤثر در ارزيابي، بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي دولتي ششدانگ عرصه و اعيان ملك مورد نظر به مبلغ8/0000/000/00هشت ميليارد ريال ارزيابي گرديده برگزار نمايد .ضمنا اشخاصي كه قصد خريد ملك فوق را دارند مي توانند به مدت پنج /5 روز قبل از موعد مزايده ضمن هماهنگي با واحد اجراي احكام مدني دادگستري فريدن از ملك ديدن نموده و سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند.مزايده از قيمت كارشناسي شروع و برنده مزايده فرد يا افرادي مي باشند كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند . كساني مي توانند در جلسه مزايده شركت نمايند كه ده درصد قيمت كارشناسي را به حساب شماره 110100004061012907670593 پرداخت و در صورت برنده شدن الباقي را ظرف مدت يكماه پرداخت نمايند.در ضمن وفق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

واحد اجراي احكام مدني دادگستري فريدن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 ساعت 11صبح