واحد تجاري به مساحت 7/149 متر

89000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980407600115
شماره آگهی:
140191460000562717
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قدس
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0101361 اجرا ، به محكوميت آقاي شاپور صادقي فرزند صادق به کد ملي 1533127883 به پرداخت مبلغ 10/029/307/742 ریال در حق محكوم له آقای زين العابدين سلماني نژادسلماني فرزند باقر به کدملی 1377048731 و مبلغ 501/465/387 ريال بابت نيم عشر دولتي درحق صندوق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1401/11/25 از ساعت 12الی 12/30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

الف ) موضوع كارشناسي : ارزيابي قيمت ملك

الف-1) نشاني محل مورد كارشناسي: شهر قدس ، بلوار امامزاده ، بعد از كوچه حيدري ، پلاك 129.

الف-2) حدود رسيدگي و بررسي مدارك و مستندات ابرازي: گزارش كارشناسي حاضر، بر اساس مدارك ارائه شده و مضبوط در پرونده كلاسه 0101361 تهيه و تقديم دادگاه محترم مي گردد و فرض بر صحت مدارك ارائه شده مي باشد.

ب) شرح كارشناسي :

ب-1) با توجه به سند ارائه شده با مشخصات 7/149 متر مربع و با مشخصات قطعه 1 تفكيكي از 24 اصلي مفروزي از پلاك 12848 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش دوازده شهرستان قدس استان تهران .

ب-2) نام مالك :زهرا موحدي فرزند عبداله با كدملي 0071228535 .

ب-3) واحد تجاري به مساحت 7/149 مترمربع واقع در طبقه همكف و همچنين داخل ملك ديوار ها از كف تا سقف به صورت سنگكاري شده و فضاي داخلي نيز شامل دكوراسيون مي باشد .

حسب اظهار خواهان حق سرقفلي در اختيار مالك است. (مسؤوليت صحت اظهارات با ايشان است .)

ج) براي تعيين ارزش ملك ،از سه روش مجزا (استعلامات محلي،استعلام از مشاورين املاك و كارشناسان مرتبط و استعلام از مراجع رسمي) برآورد صورت پذيرفت و در نهايت با ميانگين گيري از سه روش ،قيمت عرف بهاي ملك تعيين گرديد .

نتيجه كارشناسي :

از آنجائيكه تاييد اصالت مالكيت و صحت اسناد ارائه شده در حيطه صلاحيت كارشناس راه و ساختمان نمي باشد اينجانب با فرض صحت اسناد ارائه شده نسبت به ارزيابي ملك موصوف اقدام نمودم .عليهذافارغ از اصالت مدارك ابرازي با توجه به 1) موقعيت مكاني، 2) متراژ عرصه و اعيان 3) حدودات اربعه 4) كاربري5) عرض معبر،6) تعدادگذرهاي مجاور ملك ،7) موقعيت استقرار منطقه اي ملك ، 8) وضعيت جانمائي عرصه نسبت به محدوده شهر از جمله مجاورت با بر خيابان و ساير عوامل موثر در قيمت گذاري از جمله 9) عرف محل، 10) مقايسه با معاملات مشابه انجام شده و11) استعلام از كارشناسان محلي املاك و مستغلات و 12) تحليل و قضاوت مهندسي ، در حال حاضر ارزش ملك مذكور با استفاده از ميانگين گيري از قيمتهاي استعلام شده از كارشناسان ذيربط ، بنگاه هاي معاملات مسكن ناظر به معاملات مشابه صورت گرفته و عرف محل با لحاظ جميع جهات از جمله تاثير پذيري نرخ رشد قيمت زمين و ملك از نرخ تورم و حدف برآوردهاي غيرشفاف و قيمتهاي حبابي و لحاظ برآوردهاي منطقي(با توجه به ساخت و بافت منطقه) قيمت ششدانگ ملك مذكور با فرض اينكه هيچگونه بدهي و ديوني به ادارات دولتي و اشخاص نداشته باشد(با در نظر گرفتن حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و با فرض امكان انتقال در اسناد رسمي) ، معادل 89000000000 ريال (هشت ميليارد و نهصدميليون تومان) تعيين مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25