واحد آپارتمان خ مفتح شمالی

184800000

توضیحات

9909982160400675

140068460000507438
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9901677 ج صادره از شعبه 38داد گاه عمومی حقوقی تهران محکوم له خانم ربابه اکبر شاهی و مریم السادات موسوی و علیه یوسفعلی عباس زاده به خواسته مطالبه وجه که حسب در خواست وکیل محکوم له پلاك ثبتي 65449 فرعي از 6933 اصلي بخش دو تهران  به نشانی  خيابان مفتح شمالي، نرسيده به هفت تير ، خيابان زهره، پلاك 5، طبقه سوم جنوبي که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و براورد گردیده است و پس از ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض باقی مانده است به  شرح ذیل توصیف اجمالی گردیده .طبق تصوير استعلام اداره ثبت ملك حوزه نارمك تهران به شماره 140085601025000487 مورخ 15 /01 /1400 يك قطعه آپارتمان (طلق) به پلاك ثبتي شصت و پنج هزار و چهارصد و چهل و نه (65449) فرعي از شش هزار و نهصد و سي و سه (6933) اصلي مفروز و مجزا شده از 2343 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه 9 واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران به مساحت شصت و سه متر و نود و يك (91 / 63 ) دسيمترمربعمحدوديت املاك:به موجب دستور شماره 140068990001021865 مورخ 14 /01 /1400 صادره از اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به نفع بازداشت موقت مي باشد.

ب )مشخصات آپارتمان : (براساس بازديد بعمل آمده)

آپارتمان داراي سالن ، آبدارخانه و يك اطاق كه با پارتيشن ام دي اف ايجاد شده ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي ، يك دستگاه حمام دوش كه در زمان بازديد بعنوان انبار استفاده مي شد، كابينت آبدارخانه MDF بهمراه گاز توكار، فرش كف آبدارخانه سراميك و بدنه ديوار كاشي ، فرش كف پاركت لمينت ، بدنه ديوارها رنگ ، كاغذ ديواري ، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، سيستم گرمايش پكيج رادياتور و سرمايش كولر آبي و گازي ميباشد.

ج ) اعياني و مشخصات ساختمان:با عنايت به بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه در مجموع 5 طبقه شامل يك طبقه همكف با بهره برداري پاركينگ ، انباري و 4 طبقه بروي همكف در 8 واحد بنا شده است.

موقعيت عرصه نسبت به گذر شمالي، نماي ساختمان پلاستر سيماني ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، بدنه ديوار راه پله اندود گچ و نقاشي ، فرش كف پاركينگ سنگ و بدنه ديوار پلاستر سيماني، داراي يك آسانسور با 5 توقف، كنتور آب ، گاز مشترك و برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد. عمر بنا حدوداً 26 سال مي باشد.

د ) حدود رسيدگي:گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ، معاينه محل ابرازي متقاضي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست ، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود.

نظريه كارشناسي :به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني ، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي موصوف (65449 / 6933 ) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز براي مزايده برابر مبلغ 16،800،000،000 ريال معادل يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون تومان برآورد و تقويم ميگردد  .

به میزان 11 سهم از100 سهم از شش دانگ  ( به مبلغ 1/848/000/000 ) پلاک ثبتی 65449 فرعي از 6933 اصلي بخش دو تهران وفق نظر کارشناسی و همچنین تعداد سهم در قبال محکوم به از طریق مزایده به قیمت پایه 1/848/000/000 ریال به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز یکشنبه راس ساعت 9 مورخ  1400/11/17 در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی  که بالاترین قیمت  پیشنهادی را ارائه نماید  بعنوان برنده مزایده  تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده  الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده  نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/ن

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهید صدر تهران – نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

راس ساعت 9 مورخ  1400/11/17