واحدمسکونی سعادت آباد

336000000000

توضیحات

140068920000663027

140068460000508024
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(مزايده نوبت دوم)

در راستاي اجراي پرونده اجرايي به کلاسه 0000274  له 1-صفا صادقزاده، 2-سارا نجار صادقزاده، 3-زهرا نجار صادقزاده، 4-فرحناز حجازي منش با وکالت صفا صادقزاده  عليه 1-اميرهوشنگ نجار صادقزاده ، 2-شهربانو رجني، 3-دادسراي ناحيه 25 تهران ويژه امور سرپرستي، 4-حسين نجار صادقزاده ، 5-سيده عظيمه ياري، 6- صبا نجار صادقزاده  مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتي 1442 از 72 اصلي مفروز از پلاک 462 فرعي از سنگ 72 اصلي واقع در سعادت آباد شميران بخش11 تهران است به آدرس تهران- سعادت آباد خيابان سرو شرقي – خيابان مجد- خيابان نامي پلاک35 از طريق مزايده طبق قانون اجراي احکام و تقسيم بهاي حاصل از فروش به ميزان حصه و سهم مشاعي بين مالکين مشاعي که پس از جري تشريفات قانوني و اجراي امر به کارشناس و وصول نظريه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفين و مصون ماندن نظريه مذکور از اعتراض بدينوسيله پلاک ثبتي مذکور از طريق مزايده به فروش مي رسد ضمناً نظريه کارشناس محترم به شرح ذيل مي باشد. وضعيت ثبتي ملک: بر اساس ابرازي احدي از خواندگان ملک مورد نظر داراي 240 مترمربع عرصه (24*10) است و سند ثبتي دفترچه اي آن به شماره چاپي 078450 در تاريخ 1345/01/28 بنام بانک عمران و تعاون روستايي ثبت و صادر شده است. سپس مع الواسطه در تاريخ 1375/12/23 به نام آقايان حسن نجار صادق زاده متولد 1337 و هوشنگ نجار صادق زاده 1342 انتقال قطعي يافته است. ملک داراي پلاک ثبتي 1442 از 72 اصلي است. که مفروز از پلاک 462 فرعي از سنگ 72 اصلي واقع در سعادت آباد شميران بخش11 تهران است و ذيل شماره 39521 در صفحه 569 دفتر شماره 139/2 ثبت شده است . حدود اربعه آن طبق سند به صورت زير است. شمالاً 10 متر به پلاک، شرقاً 24 متر به پلاک ، جنوباً 10 متر به خيابان 8 متري و غرباً 24 متر به پلاک.مشخصات ساختماني ملک:  مورد کارشناسي شامل 240 مترمربع عرصه و بناي احداثي در آن است. بر اساس پايانکار ابرازي به شماره 18463 مورخ 1375/11/23 در عرصه بنايي سه طبقه شامل پارکينگ و دو طبقه روي آن احداث شده است. طبق پايانکار همکف شامل 104/50 مترمربع پارکينگ و 13/50 مترمربع تاسيسات و 6/50 مترمربع انباري است ليکن بر اساس مشاهدات عيني، طبقه همکف (در کنار تاسيسات) به يک واحد مسکوني تبديل شده است. بر اساس پايانکار مساحت هر يک از واحدهاي مسکوني 122/50 مترمربع است. 4/50 مترمربع انباري نيز در پشت بام وجود دارد. طبقات مسکوني بازسازي شده و داراي دو اتاق خواب، هال، پذيرايي با پوشش کاغذ ديواري ، لمينت ، گچبري دور سقف و آينه کاري، شومينه ، آشپزخانه باز ، داراي کابينتMDF  و همچنين حمام و سرويس دستشويي با پوشش کاشي و سراميک هستند. پشت بام ايزوگام شده است. ملک داراي انشعاب برق مجزا و انشعاب آب و گاز مشترک است. سرمايش آن با کولر آبي و گرمايش آن با موتورخانه مرکزي تامين مي شود. تصاوير زير گوياي وضعيت معماري داخلي آنهاست. با توجه به توضيحات فوق و با توجه به موقعيت مکاني، کيفيت و وضعيت بازسازي و قدمت ساختمان (حداقل 25 سال) و پهنه بندي ملک (R122 با 100% پوشش) و با بررسي هاي ميداني ، در صورتي که ملک منعي براي واگذاري و انتقال نداشته باشد و فارغ از بدهي هاي احتمالي به سازمانها و نهادها و غيره قيمت پايه کارشناسي براي مزايده ششدانگ ملک در شرايط روز بازار مسکن 336/000/000/000 ريال معادل سي و سه ميليارد و ششصد ميليون تومان تعيين شده و ملک موصوف از طريق مزايده در تاريخ 1400/10/29  از ساعت 12  الي 13 در محل اجراي احکام مجتمع قضايي عدالت واقع در تجريش-خيابان فناخسرو پلاک 73 بفروش مي رسد.در وقت مقرر پرونده تحت نظر قرار گرفت و تا ساعت 10 شخصي براي شرکت در مزايده حضور نيافت مراتب صورتجلسه شد.ضمنا آقايان و خانمها (اشخاص ذي سمت) امير هوشنگ و صبا و حسين نجار صادق زاده و صفا صادق زاده اصالتا و بوکالت از زهرا و سارا  نجار صادق زاده و فرحناز حجازي منش  و شهربانو رجني و  سيده عظيمه ياري (قيم صغار) حضور داشتند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/10/29  از ساعت 12  الي 13