واحدتجاری مسکونی

6550000000

توضیحات

9709980226900741

140068460000501847
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 

بموجب اجرائيه شماره 9810420226900400 مورخه 1398/12/05 و  شماره 9810420226900368 مورخه 1398/11/19 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900696 و 9900646 در خصوص دعوي آقاي محسن منصوري با وکالت آقاي يحيي ولي پور و حسين ولي پور بطرفيت آقاي محمد حسن صنايع با وکالت آقاي فريدون جليلي و خانمها زهرا و فهيمه هر دو صنايع با وکالت آقاي غلامرضا شيرين زاده با موضوع تقسيم ترکه مربوط به ششدانگ عرصه و اعیان ( صرفاً ملکیت پاساژ )-  تذکر منافع و حق کسب پیشه و سرقفلی متعلق به ثالث یا ثالثین می باشد) واقع در تهران خیابان مصطفی خمینی از سمت بازار سید اسماعیل بازار نجارها و پالان دوزها کوچه امین الدوله کوچه دستجردی دوم پلاک 97 ( پاساژ صنایع) به پلاک ثبتي بشماره 3478 الی 3094 واقع در بخش 8 تهران که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي گرديده است.

نظريه کارشناس   

مشخصات ثبتی ملک و محل آن:

با استناد به تصویر پاسخ وضعیت استعلام ثبتی و تصویر اسناد مالکیت ابرازی، سند مالکیت یکبابخانه و یکباب طویله بشماره های 3476 و 3478 بخش 8 تهران، بانضمام دالان اشتراکی با خانه 3479 ذیل ثبت صفحات 361 و 357 دفتر 45، بنام آقایان ابوالحسن ملا امین و علی ملا امین بترتیب نسبت به چهار دانگ و دو دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده است و سپس آقای ابوالحسن ملا امین فوت نموده و نسبت به سهام موروثی ذیل ثبت صفحات 342 و 338 و 334 و 350 و 346 دفتر 98 املاک، بنام علی اکبر ملا امین نسبت به دو سهم مشاع از هشت سهم سه دانگ و نیم عذرا ملاامین نسبت به یک سهم و بتول ملا امین نسبت به یک سهم و ابراهیم و ابوالفضل ملا امین هر کدام نسبت به دو سهم همچنین ذیل ثبت صفحه 357 دفتر 45 املاک بنام زبیده ملا امین نسبت به ثمنیه اعیانی و ذیل ثبت صفحه 217 دفتر 94 بنام ابراهیم ملا امین نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ اسناد مالکیت مشاعی بعنوان تولیت بر وقف صادر و تسلیم گردیده است، سپس مقدار 5/5 دانگ مشاع مورد ثبت صفحات 346 و 334 و 350 و 342 و 338 و 357 دفاتر 98 و 45 طی سند شماره 47272 مورخ 11/11/35 دفتر 41 تهران، بنام حاج عباس صنایع انتقال قطعی یافته است ضمناً برابر سند اجاره و سند صلح شماره 77351 مورخ 12/08/67 و 77356 مورخ 14/08/67 دفترخانه 153 تهران در اجاره آقای داود ملکی سرور قرار گرفته است، ایشان طبق گواهی حصر وراثت شماره 4155 مورخ 28/11/76 شعبه 219 دادگاه عمومی تهران فوت شده و وراث آن مرحوم به اسامی محمد حسن و علی و زهرا و بدری و فهیمه شهرت همگی صنایع و معصومه سمنانی پور تعیین و معرفی شده اند، ضمناً وضعیت ثبتی طی نامه 5373 مورخ 30/08/97 و 4381 مورخ 30/08/97 به شعبه 601 مجتمع 13 تهران اعلام گردیده است. 

مشخصات عرصه و اعیان ملک:

مطابق تصویر مستندات ابرازی و مضبوط در پرونده و برحسب مشاهدات عینی، ملک موصوف عبارتست از  یک مجتمع تجاری 2 طبقه مشتمل بر حدود 42 واحد کسبی و تولیدی( 21 واحد طبقه اول و یک اتاق سرایداری و سرویس بهداشتی و 21 واحد طبقه همکف جمعا بمساحت حدود 710 مترمربع به استثناء سطح بالکن های داخلی تجاری ها و 96 مترمربع مساحت راه پله ها و راه رو و سرویس و سرایداری است) و یک حیاط مرکزی و راهروی ورودی،که مطـــابق اعلام نظر کارشناس نقشه برداری مضبوط در پرونده، با زیربنای کل موجود بمســــاحت 714/62 مترمربع در دو طبقه تماماً واقـــع در عرصـــه ای بمساحت 589/63 (پانصد و هشتاد و نه متر و شصت و سه دسیمترمربع) میباشد. ارتفاع کف تا زیر سقف واحد های طبقه همکف در حدود 3/30 متر و کف تا زیر سقف طبقه اول حدود 2/85 متر است؛ تعدادی از واحد های کسبی دارای بالکن(نیم طبقه داخلی) جمعا بمساحت حدود 215 مترمربع مطابق مندرجات پرونده شهرسازی ملک است که تمامی مساحت بالکن ها را بعنوان مورد خلاف و احداثی بعد از سال 49  قید نموده است؛ به استثناء احدی از واحد های تجاری موجود (بمساحت مفید حدود  27 مترمربع)که برحسب اظهار محکوم له که در اختیار مالکین است مابقی واحد ها بر حسب اظهار  سرقفلی و کسب پیشه و هرگونه حقوق مکتسبه آنها واگذار گردیده و متعلق بغیر است؛ دسترسی واحد های تجاری طبقه فوقانی از طریق راه پله و راهروی بعرض تقریبی 1/20 متر و در پیرامون بازشوی مشرف به حیاط مرکزی مقدور گردیده است؛ عمده واحد های کسبی موجود در پاساژ بعنوان صنف تولیدی پوشاک-سراجی(کیف و کمربند) و کالای مرتبط و در وضعیت فعال کسبی میباشد؛ پاساژ دارای یک سرویس بهداشتی و سرایداری و روشویی؛ هر یک از واحد ها دارای انشعاب برق مجزا و آب مشترک است؛ پوشش کف ها عمدتاً از موزائیک است؛ اسکلت بنای پاساژ از نوع آجری-خشتی نیمه فلزی و سقف طاق ضربی (سقف بام از جنس شیروانی) و قدمت ساخت بنا بیش از 70 سال تخمین میگردد.

نظریه کارشناسی:

با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر و تحقیقات محلی انجام گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و زمانی، مساحت، نوع کاربرد، قدمت بنا ، امتیازات و انشعابات و شرایط حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن و با فرض عدم تعارض و منع بلحاظ واگذاری به غیر و قابل انتقال در دفاتر اسناد رسمی و فارغ از هرگونه دیون و تعهدات احتمالی به نهادهای قانونی و صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و با عنایت به سایر جهات قابل بررسی در ارزیابی، ارزش روز ششدانگ عرصه و اعیان (ملکیت) ملک با مشخصات ذکر شده با تمامی توابع و مستحدثات و امتیازات بالحاظ شواحد تجاری در اختیار مالکین (بدون احتســــاب هرگونه حقوق و منافع تجـــاری و کسب و پیشــــه و ســـــرقفلی مغازه هـــای موجود) جمعــــــاً بمبلغ شصت و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال(معادل6/550/000/000 تومان) بعنوان قیمت پایه مزایده در وضعیت فعلی برآورد و اعلام میگردد. که از این مقدار سهم هر یک از وراث طبق مستندات و گواهی های حصر وراثت قابل محاسبه و تقسیم است.

 

مقرر گرديد شش دانگ عرصه و اعيان ( ملکیت ) ملک با مشخصات فوق الذکر در مورخه 1400/11/11 از ساعت 9 صبح لغايت 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل مزايده واقع در تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضايي شهيد بهشتي بفروش برسد.مزايده از قيمت پايه كارشناسي به مبلغ 65/500/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. 

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 1400/11/11 از ساعت 9 صبح لغايت 9/30