واحدتجاری تهران پارس

24500000000

توضیحات

9709980242800956

140068460000511017
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/99003099/115ج از شعبه 115 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9800652مورخ 98/5/15-اجراییه 9800192مورخ 98/7/9-محکوم له خانم راضیه شریفی فرزند قربان – آقای یوسف سلامی فرزند مرادحسین -محکوم علیهما آقای محمدرضا سلطانی فرزند عبداله -خانم صدیقه رضا سلطانی فرزند عباس -محکوم به متضامنا 400/000/000ریال اصل خواسته -378/000/000ریال بابت وجه التزام ازتاریخ1397/3/8لی 1398/3/26هزینه دادرسی 19/392/840ریال -هزینه کارشناسی 5/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 40/119/642ریال حسب ارزیابی پلاک ثبتی 4476/128518بخش 7 تهران مالکیت 3دانگ از 6دانگ محکوم علیه خانم صدیقه رضا سلطانی به شرح ذیل می باشد .

ارزیابی سرقفلی و ملکیت توامان مغازه

مشخصات ومستندات

تصویر نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران به تاریخ23/11/1388 در پاسخ به اجرای احکام شعبه ۱۱۵ دادگاه شهید باهنر تهران، طی نامه شماره ۱۳۹۸۱۶۸۰۰۷۰۳۹۲۱۶ مورخ20/11/1398در خصوص پلاک ثبتی شماره ۱۸ ۱۲۸۵ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ثبتی ۷ تهران، واقع در طبقه هشت به مساحت 32/75مترمریج با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۳۹۸۰۵۸۰۱۰۴۳۰۰۵۰۵۷ مورد ثبت شماره ۳۷۴۵۲۹در صفحه ۳۳۸ دفتر ۲۳۰۹ بخش هفت حوزه ثبت ملک پیروزی تهران مالک صدیقه رضا سلطانی نام پدر عباس مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۶۳۹۸۹۱ در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالكيت قيد گرديده است.

۲-مشاهدات و ملاحظات:

مغازه مورد ارزیابی در نشانی مذکور در طبقه همکف (که البته به نظر می رسد عبارت “طبقه هشتم” مندرج در نامه اداره ثبت سهو قلم باشد  لذا استعلام مجدد از اداره ثبت مربوطه ضروری به نظر می رسد.) با دو پله اختلاف

ارتفاع از بر گذر مجاور خود می باشد. بالای این مغازه ساختان مسکونی در چهار طبقه احداث شده است.

کاری و قاب گچبری ملاحظه می گردد. مغازه دارای درب فلزی با شیشه و کرکره کامپوزیتی برقی موتوردار بوده

همچنین دارای انشعاب و اشتراک دایر شهری مانند آب و برق و گاز می باشد. در زمان بازدید نوع فعالیت مغازه

خشکشویی و به صورت دایر مشاهده شد.

3-نظریه کارشناسی:

با توجه به تصاویر مدارک ابرازی، بازدید از محل وقوع ملک با منوط قرار دادن عدم بدهی مغازه به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری و بانکها و لزوم عدم واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مغازه به دیگران، ارزش روز ششدانگ توامان ملكت و سرقفلی مغازه به مساحت75/32 متر مربع در طبقه همکف، مبلغ 49/000/000/000ریال و همچنین ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آن با همان مشخصات و کیفیت، مبلغ 24/500/000/000ریالریال (به حروف: دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان) اعلام می گردد.

تاریخ مزایده  1400/10/28ساعت12  الی12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده  1400/10/28ساعت12  الی12/30