واحدآپارتمان

14000000000

توضیحات

140012920001832845

140012460000209672
شعبه دوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

  اگهی مزایده 

به موجب پرونده اجرایی  کلاسه  0000498  اجرای احکام مدنی شیراز دستور فروش  مال مشاع و  پرداخت  سهم هریک از  شرکا به نسبت سهم  صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شیراز  لذا وفق  قانون اجرا ی احکام مدنی و رعایت  ماده 119  قانون اجرای احکام مدنی  فروش از طریق  انتشار  اگهی  انجام و مزایده برگزار میگردد  به همین  جهت روز   شنبه 1400/9/27 از ساعت  8الی 9 صبح  در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری شیراز  واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی  مجتمع  دادگاه های حقوقی شیراز  مزایده برگزار میگردد  و متقاضیان خرید  می توانند  5 روز قبل از تاریخ  برگزاری  مزایده از ملک بازدید نمایند . قیمتی که  مزایده از ان شروع  میشود  بر اساس  نظریه  شماره 1400220578174142 تاریخ 27/7/1400کارشناس رسمی دادگستری  اقای   حسین فلاحی  به مبلغ  14/000/000/000 ریال  می باشد و برنده مزایده  کسی است  که بالاترین  قیمت  را پیشنهاد و ده درصد  قیمت پیشنهادی را  بلا فاصله  در همان  ساعت  برگزاری  مزایده  به عنوان  سپرده  به حساب  شماره 080100004058012907627341  به نام  صندوق  سپرده دادگستری  شیراز  نزد بانک  ملی ایران  واریز و اصل قبض  تودیعی  را به قسمت  اجرا  تسلیم و مابه التفاوت  قیمت  پایه کارشناسی و قیمت  فروش  را از ماخذ  ده درصد  همان روز و بقیه  بهای ملک را  را حد اکثر  ظرف مدت 30 روز  از تاریخ  برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی  واریز و قبض  مربوطه را به قسمت اجرا  تسلیم نماید .  در صورت عدم پرداخت  باقیمانده  مبلغ  سپرده  تودیعی  پس از کسر  هزینه  مزایده  به نفع دولت  ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . این  اکهی نوبت اول می باشد . متقاضیان  شرکت در مزایده  بایستی  ده درصد از  مبلغ پایه  قیمت کارشناسی را به مبلغ               1/400/000/000   ریال  با شناسه پرداخت   973108100100011400129200018328    در وجه  صندوق سپرده دادگستری  شیراز نزد بانک ملی  ایران  شعبه دادگستری  شیراز  واریز و اصل کارت ملی  را به همراه  خود داشته باشند  و اصل فیش مزبور را  در ابتدای  برگزاری مزایده  به قسمت  اجرای احکام  تحویل نمایند .  همچنین شرکت کنندگان می بایست  قبل از  شرکت در مزایده  در سامانه ثنا  ثبت نام کرده  باشند

در خصوص  اموال  غیر منقول  حسب ماده 144  قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نداشته باشد  و محکوم له مال مورد مزایده را  در قبال طلب خود قبول نماید  محکوم علیه  می تواند ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل محکوم به  تقاضای رفع توقیف  مال را بخواهد

مشخصات مال مورد مزایده

  ملك به شماره ثبتي 15335 فرعي و 14 اصلي مفروز ومجزي شده از 944 فرعي از اصلي مذكور قطعه 6 تفكيكي  به ادرس   شيراز –تاچارا-بلوار ميرزاي شيرازي –كوچه 11 فرعي 11.3 با كد پستي 7188973746  نظريه كارشناسي  طي استعلام صورت گرفته از شهرداري منظقه 6 در تاريخ 1399.11.11 به شماره 4023633 ساختمان داراي كد نوسازي 0-6-1-268-26-1-6 و شماره پروانه 9309011267 و پايان كار به شماره 9509023199 در تاريخ 1395.07.03 مي باشد . آپارتمان موصوف واقع در طبقه سوم (واحد 6)شامل 12.5 مترمربع پاركينگ در طبقه همكف بعلاوه 92.48 مترمربع مسكوني و 8.6 مترمربع بالكن در طبقه سوم و 2.84 مترمربع انباري اختصاصي در طبقه چهارم و مي باشد . سهم العرصه آپارتمان فوق برابر با 41.52 مترمربع مي باشد  ،لذا ارزيابي و ارزش گذاري ملك با استناد به پاسخ استعلام اينترنتي مورخ 1399.11.11 به شماره 4023633،همچنين تحقيقات صورت گرفته ،نوع مصالح بكار رفته قدمت بنا و در نظر گرفتن جميع جهات موثر در امر كارشناسي به قرار زير تعيين مي گردد : لازم به ذكر است كه عواقب عدم همكاري شخص جهت بازديد آپارتمان فوق متوجه خود شخص مي باشد . ارزش شش دانگ آپاتمان فوق برابر است با : 14/000/000/000تومان است

اطلاعات بیشتر

مهلت

شنبه 1400/9/27 از ساعت  8الی 9 صبح