واحدآپارتمان خ شکوفه

665009899

توضیحات

140068920000495918

140068460000510409
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب دادنامه  صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره14006839002783067 مورخ 1400/03/04   مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره  0000929/ج  محکوم له  محمد رضا خاکساری علیه علی خسروی به محکومیت مطالبه وجه  و جهت استیفائ محکوم به  پلاک ثبتی  867 فرعی از 3693  اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 720 فرعی از اصلی مذکور در بخش 7 حوزه ثبت ملک پیروزی استان تهران به مساحت 52/68 متر مربع به نام علی خسروی فرزند محمد  می باشد به مزایده گذاشته می شود که 0/215 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوفه به مزایده گذاشته میشود که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید.

 

احتراما به عرض می رساند که از ملک شماره پرونده اجرائی 0000929/ج با پلاک ثبتی 3693/867 در تاریخ 1400/09/10 بازدید و گزارش کارشناسی به شرح ذیل می باشد.

مشخصات ثبتی ملک طبق سند مالکیت-

6 دانگ از عرصه و اعیان اپارتمان (وضعیت خاص طلق)به شماره 867 فرعی از 3693  اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 720 فرعی از اصلی مذکور در بخش 7 حوزه ثبت ملک پیروزی استان تهران به مساحت 52/68 متر مربع به نام علی خسروی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 5004 و کد ملی 0072803584

و ادرس ملک تهران خیابان شکوفه کوچه رازی پلاک 25

مشخصات ملک-مطابق بازدید صورت گرفته از بیرون ملک مذکور شامل سه طبقه طبقه هم کف اول و دوم می باشد ملک مذکور در طبقه دوم واقع شده است سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر ابی می باشد.اپارتمان دارای هال و پذیرائی و یک اتاق و اشپزخانه به همراه سرویس حمام و دستشویی می باشد.کابینت های اشپزخانه ام دی اف میباشد و کف اپارتمان سرامیک می باشد.ورودی ساختمان از حیاط می باشد.نمای ساختمان مذکور سنگ می باشد.مطابق صورت مجلس تفکیکی ملک مذکور دارای دو واحد مسکونی می باشد و طبقه همکف به عنوان پارکینگ می باشد(صورتمجلس تفکیکی شماره 34264 مورخ 1372/12/21 به پیوست گزارش می باشد)

حدود رسیدگی و اعلام  نظر کارشناسی-رسیدگی های به عمل امده و اعلام  نظر کارشناسی به شرح اتی مبتنی بر بررسی تصاویر و مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط خواهان کارشناسی می باشد بدیهی است چنانچه بعد از تحریر این گزارش و ارائه نطریه کارشناسی مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و نظریه کارشناسی موثر واقع گردد مسولیتی متوجه این کارشناسی و نظریه نبوده و رسیدگی به انها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می باشد بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی استعلام ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر زا طریق قولنامه  و وکالت نامه  و ….و در رهن بودن یا بازداشت بودن ملک یا  هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مروبطه استعلامهای لازم اخذ گردد. با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مذکور بدون  در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها ارگانها بانک شهرداری و…. و بدون  در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی و خلافی و… به نظر اینجانب به مبلغ18/500/000/000ریال معادل یک ملیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان براورد میگردد.

با توجه به اینکه دویست و پانزدهم هزارم (215/. )دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موصوفه به مزایده گذاشته میشود قيمت پايه مزايده 665/009/899ریال اعلام ميگردد.که مقرر گردیده در روزدو شنبه مورخ 1400/11/04 از ساعت9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مدرس بنشانی : حکیمیه خیابان سازمان اب خیابان امام حسین مجتمع قضائی شهید مدرس طبقه 4 اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدرس پلاک ثبتی فوق از طریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزایده اخذ خواهد شد و الباقی آنرا از تاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرائی10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ومزایده باطل می گردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزدو شنبه مورخ 1400/11/04 از ساعت9 الی 10 صبح