واحدآپارتمان خانی اباد

13000000

توضیحات

140068920003518423

140068460000510229
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بنام خدا

آگهی مزایده پلاك ثبتي 14210 فرعي از 114 اصلي واقع در بخش 12 ثبتي تهران شماره بایگانی :      0001851

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ، ودر خصوص دادخواست خواهان معصومه عابدی به طرفیت خوانده سعید عابدی به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 114/14210 فرعی از 114 مفروز در بخش 12 تهران و  رونوشت مصدق اسناد و مدارک ابرازی از جمله سند مالکیت ملک موضوع دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی که حاکی از مالکیت مشاعی طرفین دارد و با توجه به تصمیم واحد ثبتی به شماره 1400/1805 مورخ 1400/6/30 مبنی بر غیرقابل افراز بودن موضوع دادخواست ، مستنداً به مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و مواد 9 و 10 آئین نامه مربوط ، دستور فروش ملک موضوع دعوی صادر و اعلام می گردد .. بر همین اساس پلاك ثبتي 14210 فرعي از 114 اصلي واقع در بخش 12 ثبتي تهران، توقیف و پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید: در خصوص ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 14210 فرعي از 114 اصلي واقع در بخش 12 ثبتي تهران، پس از بازديد از آپارتمان مورد تعرفه به نشاني: تهران- خاني آباد- خيابان ميثاق شمالي- كوچه 31- پلاك 42- طبق? اول- واحد 2 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند: 1) مشخصات ثبتي طبق تصوير گواهي عدم افراز به شماره 4017142 مورخ 24/5/1400 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرري: سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبق? اول به شماره 14210 فرعي از 114 اصلي مفروز و مجزي شده از 3096 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 تفكيكي واقع در بخش 12 تهران به مساحت 40/72 مترمربع بانضمام پاركينگ قطعه 20 تفكيكي واقع در طبق? زيرزمين ذيل ثبت 566142 صفح? 271 دفتر 2244 به چاپي 456636 به نام سعيد عابدي ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است سپس برابر سند قطعي 34117 مورخ 10/1/88 دفترخانه 22 شهرري مقدار سه دانگ از ششدانگ به معصومه عابدي انتقال نموده است و نسبت به سهمي معصومه عابدي ذيل دفتر الكترونيكي شماره 140020301024011359 ثبت و به شماره چاپي سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است. و طبق گواهي عدم افراز به شماره 4017142 مورخ 24/5/1400 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرري غري قابل افراز تشخيص داده شده است. 2) مشخصات فنّي و ظاهري: حسب بازديد بعمل آمده آپارتمان فوق الذكر واقع در طبق? اول يك ساختمان 5 طبقه، نما سنگ، شامل طبق? زيرزمين جهت پاركينگ ها و انباري ها) طبق? همكف جهت يك واحد مسكوني و 3 طبقه مسكوني بر روي همكف كه در هر طبقه يك واحد مسكوني، مجموعاً 4 واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي نفررو و ماشين رو مجزي، دسترسي به واحدهاي مسكوني از طريق راه پله، ساختمان فاقد آسانسور، پنجره ها فلزي و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. آپارتمان مورد ارزيابي داراي هال و پذيرايي، دو اتاق خواب، آشپزخان? اُپن با كابينت ام دي اف، حمام، سرويس بهداشتي و بالكن مي باشد. كفپوش در هال و پذيرايي و اتاق خوابها سراميك، پوشش بدن? ديوارها در هال و پذيرايي و اتاق خوابها تركيبي از گچ و رنگ و كاغذ ديواري، سيستم سرمايش بخاير گازي، سيستم سرمايش كولر آبي داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد. توضيح ضروري كارشناس: در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت . 3) نظريه كارشناسي: با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت و ساير عوامل موثر از جمله شرايط زماني و مكاني و با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و بدون لحاظ بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد حقوقي مترتب بر آن، ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور اعم از اعياني و قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات و با احتساب كليه امتيازات و انشعابات و تسهيلات شهري برابر با مبلغ 13.000.000.000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد. حالیه مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روز یک شنبه تاریخ1400/11/10 از ساعت 11/30 الی 12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یک شنبه تاریخ1400/11/10 از ساعت 11/30 الی 12/30 صبح