هاچ بک –سیستم پژو تیپ 206

680000

توضیحات

9909981834100748

140068460000497818
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان صومعه سرا بشماره 9900580 مورخ 22/8/1400 محکوم علیه محرمعلی آگاه (قیم امیر علی)–مدینه نوروزی نوخاله – امیر علی جعفر زاده جملگی وراث مرحوم احمد جعفر زاده  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 901قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له الهام آگاه بگوری ونيز پرداخت مبلغ  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح ارزیابی یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک پژو 206 با پلاک انتظامی 136س51ایران 46در محل پارکینگ طبقاتی شایان وافع در میدان قزوین توسط اینجانب بازدید  و نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد . مشخصات فنی نوع سواری هاچ بک –سیستم پژو تیپ 206- مدل 1381- رنگ سفید صدفی روغنی – شماره شاسی 81606432- شماره موتور 10FSE33805156 مشخصات ظاهری و نقاط آسیب دیده وسیله نقلیه با موتور خاموش بازدید شد . تصادف شدید داشته که به صورت نامطلوب ترمیم و بازسازی شده است .تعویض قطعات بدنه و رنگ شدگی دارد .شاسی دارای آسیب دیدگی میباشد .خوردگی و خراشیدگی اطراف بدنه دارد .آثار برخورد جسم سخت بر روی گلگیر عقب چپ درب موتور و شپرها دارد که نیاز به صافکاری و نقاشی می باشد .وضعیت داخل کابین مناسب است .فقدان باطری سالم  جهت راه اندازی لاستیکها کارکرده با کارایی حدود پنجاه درصد . ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 680.000.000ریال معادل شصت و هشت میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ27/10/1400 از ساعت 10الی 10:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1400 از ساعت 10الی 10:30