نانو سیلیکون کنستانتره با قابلیت رقت تا 100 برابر محصول آبگریز ضد اشعه ماورای بنفش با کاربرد روکش ساختمانی

30000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980226601177
شماره آگهی:
140068460000529296
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول ( نوبت دوم )

بموجب اجرائیه شماره 9810420216600302 مورخه 1398/08/19 صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0000144 / ج3 دعوي له اقای سیامک افتخار فرزند احمد بطرفيت اقاي روزبه هژبری فولادی زاده فرزند یعقوب ، با موضوع مطالبه وجه ، كه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 28/395/348/837 ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ 1/419/767/441 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ، و در این خصوص نسبت به توقیف اموال منقول شخص ثالث اقای علی نادری فرزند احمد توسط اين اجراء اقدام و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

نظريه کارشناسي

احتراما” پیرو ابلاغیه کارشناسی مبنی بر قیمت گذاری اقلام نانو سیلیکون ساختمانی در زمینه کاری کارشناسی الکتروشیمی پتروشیمی و فراورده های شیمیایی گزارش کارشناسی و براورد قیمت نانو مواد معرفی شده بعرض میرساند

در بازدید میدانی مورخه 27 ابان ماه از نانو مواد معرفی شده در انبار واقع در خ فداییان اسلام خ شهریاری پلاک 9 تعداد 50 دبه بیست لیتری نانو سیلیکون ساختمانی کنستانتره پلمپ مشاهده گردید پس از بررسی لازم و اطمینان از میزان و پلمپ بودن اموال مذکور و بررسی قیمت روز سایت تولیدی نانو مواد و زمان تولید و کیفیت ان بدینوسیله گزارش قیمت کارشناسی درخواستی اقلام ادعایی نانو شیمی مندرج در پرونده شیمیایی اعلام میدارد.

هر گالن 20 لیتری نانو سیلیکون کنستانتره با قابلیت رقت تا 100 برابر محصول آبگریز ضد اشعه ماورای بنفش با کاربرد روکش ساختمانی معادل 60 میلیون تومان به شرط پلمپ بودن براورد میگردد که با توجه به تعداد 50 عدد بیست لیتری کل محموله به ارزش 30/000/000/000 ریال کارشناسی میگردد.

مقرر گرديد اموال مذکور با مشخصات فوق الذکر در مورخه 1400/11/23 از ساعت 13 الی 13/30 از طريق مزايده حضوري در محل توقیف اموال واقع در تهران خيابان فداییان اسلام خ شهریاری – پلاک 9 انبار صدر قائم بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه کارشناسی به مبلغ 30/000/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23 از ساعت 13 الی