نانو سیلیکون کنسانتره

5000000

توضیحات

9409985610200552

140068460000513615
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول تکرار نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بیرجند بشماره 950055  مورخ 2/6/1400 محکوم علیه حمزه جمالی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 10.576.979.991ريال  اصل خواسته و تاخیر تادیه و هرینه دادرسی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مهدی کی منش  ونيز پرداخت مبلغ 120.000.000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح ارزیابی نانو مواد از نوع سیلیکونی محصول بنام نانو سیلیکون کنسانتره در ظرف با بسته بندی گالنی 20لیتری با ظرف پلاستیکی آبی رنگ قیمت در سایت شرکت به تعداد 10گالن به شرح ذیل قیمت گذاری شده است .با بسته بندی گالن 20لیتری با برند نانو آبادگران آزادی خوزستان قیمت کالا قیمت هر گالن1.000.000.000ریال تعداد 10گالن قیمت کل 10.000.000.000ریال ارزیابی قیمت در بازار مصرف قیمت هر گالن 500.000.000ریال تعداد 10گالن قیمت کل5.000.000.000ریال ارزیابی با 50درصد تخفیف پنج میلیارد ریال 5.000.000.000ریال لذا کل مبلغ ارزیابی جهت تامین به مبلغ 5.000.000.000ریال برای تعداد 10گالن از نوع نانو سیلیکون با 50درصد تخفیف به قیمت روز بازار به مبلغ پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان برآورد شده است . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 5.000.000.000 ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ1400/11/05ساعت :12الي13از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران-  خ شهید بهشتی خ شهید صابونچی کوچه 4پلاک 15 طبقه هم کف به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه مورخ1400/11/05ساعت :12الي13