نانو سیلیکون و ابگریز کنسانتره

5230000000

توضیحات

9709982168600345

140068460000500183
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده فروش مال غیر منقول

به موجب دادنامه شماره9709972168601012مورخ  97/8/29و9809972168600324مورخ 98/3/19صادره از  شعبه83 دادگاه عمومی تهران  طی پرونده اجرائی به کلاسه 980644/ج له اقای عباس عباسی و علیه اقای حمید کبیریان  به محکومیت پرداخت مبلغ 1/100/000/000ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ 38/500/000ریال بعنوان هزینه دادرسی وبه انضمام خسارات تاخیر تادیه که در زمان پرداخت محاسبه ودر حق محکوم له ونیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است که این اجرائیه اقدام به توقیف اموال معرفی شده محکوم علیه به میزان 20گالن مواد شیمیایی معرفی نموده که  از محل  فروش ان محکوم به پرداخت گردد که پس از طی تشریفات قانونی وتکمیل پرونده مراتب به کارشناس منتخب این اجرا ارجاع گردیدکه پس از بازدید بدین شرح توصیف وارزیابی نموده است0

دونوع محصول یکی بنام نانو سیکیکون کنسانتره در ظرف با بسته بندی گالن 20لیتری با ظرف پلاستیکی ابی رنگ به تعداد نه عدد ومحصول دیگر بنام نانو ابگریز شیشه کنسانتره در ظرف با بسته بندی گالن 20لیتری با ظرف پلاستیکی به تعداد یک عدد به شرح ذیل قیمت گذاری شده است که کارشناس منتخب طی گزارش تکمیلی وباتوجه به قیمت این کالا درسایت شرکت تولیدکننده با برند نانو ابادگران ازادی خوزستان که قیمت کالای نانو سیلیکون کنسانتره به قیمت 1/000/000/000ریال ومحصول دیگر بنام نانو ابگریز شیشه کنسانتره به قیمت 2/000/000/000ریال می باشد وبا توجه به استعلام قیمت این کالا از دیگر مراکز فروش با همین برند وبا توجه به اینکه ارزیابی این کالا توسط کارشناس به قیمت 470/000/000ریال و1/000/000/000ریال یعنی به ترتیب با 53درصد و50درصد تخیف ارزیابی شده است پس این کالا قابل فروش می باشد لذا کل مبلغ ارزیابی برای تعداد 10گالن مورد بازدید که 9گالن 20لیتری از نوع سیلیکون کنسانتره وتعداد یک گالن از نوع نانو ابگریز شیشه کنسانتره به قیمت پنج میلیاردو دویست وسی میلیون ریال معادل پانصدوبیست وسه میلیون تومان براورد شده است که مواد شیمیایی توقیف شده به میزان طلب در نشانی تهران خیابان ازادی انتهای خیابان جیحون خیابان برادران عرب پلاک 33تحویل امین اموال اقای حسین ناظمیان پور بشماره ملی 4580172132تحویل گردیده است 0

بدون درنظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی وخلافی و جهت پایه مزایده به مبلغ5/230/000/000ریال  فوق الذکر براورد  گردد که مقررگردیده مورخ سه شنبه مورخ 5بهمن  ماه 1400 ساعت 10صبح الی11صبح دردفتراجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه تهرانپارس خ سازمان اب خ امام حسین مجتمع قضایی شهید مدرس ازطریق مزایده به فروش میرسد متقاضیان می توانند 5روز قبل از مزایده ازمواد شیمیایی  بازدیدوبعمل واورندمزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته می شودوفی المجلس 10درصد که بشماره حساب 2171299039007سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس(جهت ورود به مزایده ارایه قبض ده درصد واریز ی به حساب سپرده الزامی می باشد.) نزدبانک ملی شعبه تهران نوواریز نموده ازبرنده اخذ خواهد شدضمنا الباقی ده درصد انرا ازتاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید0درغیر اینصورت 10درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شدومزایده باطل می گردد0ضمنا به میزان محکوم به از سهم محکوم علیه مواد شیمیایی فوق به مزایده گذاشته خواهد شد 0

دادورزاجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس

رضا فعال 1400/10/8

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

5بهمن  ماه 1400 ساعت 10صبح الی11صبح