نانو سيليكون كنسانتره

42000000

توضیحات

9609982164500468

140068460000495221
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 981833/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه خانم سودابه طرزي به پرداخت مبلغ 10/020/000/000ريال بابت اصل خواسته و  مبلغ 27/555/000/000ريال بابت خسارت تاخيرتاديه  و پرداخت مبلغ 0ريال بابت دستمزد كارشناس  و پرداخت مبلغ 37/575/000/000ريال در حق محكوم له آقاي مهدي محمدي ومبلغ 1/878/750/000ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به  موادنانو يك نوع محصول بنام نانو سيليكون كنسانتره در ظرف با بسته بندي گالني 20 ليتري با ظرف پلاستيكي آبي رنگ به تعداد 84 گالن متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ اموال موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  پرونده به شماره بايگاني 981833 كه  در اجرا قرار كارشناسي به شرح ذيل اقدام : 4- گزارش نهايي كارشناسي 4-1- ارزيابي نانو مواد يك نوع محصول بنام نانو سيليكون كنسانتره در ظرف با بسته بندي گالني 20 ليتري با ظرف پلاستيكي آبي رنگ به تعداد 84 گالن به شرح ذيل قيمت گذاري شده است: توضيح محموله حجم قيمت هر گالن (ريال) تعداد گالن قيمت كل (ريال) نانو سيليكون كنسانتره 20 ليتري 500.000.000 84 42.000.000.000 ارزيابي كل اموال(چهارميليارد و دويست ميليون تومان) 42.000.000.000 لذا كل مبلغ ارزيابي براي تعداد پنج گالن مورد بازديد كه سه گالن 20 ليتري از نوع نانو سيليكون كنسانتره و تعداد دو گالن از نوع نانو آبگريز شيشه كنسانتره، به مبلغ چهل دو ميليارد ريال معادل چهارميليارد و دويست ميليون تومان برآورد شده است.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/11/05 ساعت 10/00 الي 10/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/05 ساعت 10/00 الي 10/30صبح