میز دوطبقه با کفی توری مخصوص ججمع آوری نان ،ساخته شده از پروفیل فولادی کار کرده

15000000

توضیحات

میز دوطبق با کفی توری مخصوص جمع آوری نان ،ساخته شده از پروفیل کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06