موتور سیکلت 125 سی سی مدل 1381 به رنگ سبز

50000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920001219316
شماره آگهی:
140012460000254885
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آباده
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم در پرونده کلاسه 0000241 این اجرا به موجب دادنامه شماره 140012390002654872 شعبه اول دادگاه حقوقی آباده آقای علی میرزایی فرزند شهباز به پرداخت مبلغ 613 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه ( نود میلیون تومان از مهریه پرداخت شده ) و 5/565/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خانم شراره آزاد فر و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم شده و در قبال محکوم به یک دستگاه موتور سیکلت 125 سی سی مدل 1381 به رنگ سبز ( با مشخصات از لحاظ ظاهری در حد مطلوب ولی نیاز به سرویس و راه اندازی مجدد دارد صفحه کیلومتر دارای ایراد می باشد فاقد قاب زنجیر ) در پارکینگ ولایت آباده توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پنج میلیون تومان که مصون از اعتراض مانده ارزیابی شده . در نظر است در مزايده حضوري روز شنبه 1400/11/9 ساعت 10تا 1030صبح در این شعبه نسبت به فروش آن اقدام گردد .مراتب آگهي مي گردد و خريدار می تواند تا 5 روز قبل از مزايده بنشانی فوق از مال بازدید نماید . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع می شود . مال متعلق به كسي است كه بالا ترين قيمت را قبول نمايد . برنده مزايده باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قيمت کل مال ( مزايده ) اقدام نماید و حداقل10% آنرا به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد یا ده درصد قیمت پایه را در قبال چک تضمینی بانکی در وجه اجرای احکام اخذ و در روز مزایده همراه داشته باشد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود . محکوم له مي تواند مانند سايرين در امر مزايده شركت نمايند اما مامورين اجرا وكساني كه مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببي و نسبي نمي توانند در امر خريد شركت نمايند. هزینه های نقل و انتقال و بدهی های احتمالی به عهده خریدار می باشد . تلفن 07144342081 تا 2085 داخلی 216 و 217

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری آباده -فرشاد نعمت الهی

رونوشت مسوول پارکینگ ولایت ناجا آباده جهت اطلاع و اقدام مقتضی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/9 ساعت 10تا 1030صبح