موتور سیکلت جیترو

11000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110600441
شماره آگهی:
140028460000018712
شعبه صادر کننده:
شعبه هفتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول (توقیفی)

مورد مزایده : یک دستگاه موتور سیکلت جترو

در پرونده کلاسه 9900502 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان – شعبه 7 اجرای احکام

محکوم له : زینب فرجی نگین فرزند عباس

محکوم علیه: سید مجتبی حسینی فرزند سید احمد

محکوم به : پرداخت 30 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز و مبلغ 307707 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها ونیم عشر دولتی برابر قانون

با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه موتور سیکلت جترو مستقر در پارکینگ ملت واقع در جاده قدیم قاسم آباد نموده است.

مورد مزایده : یکدستگاه موتور سیکلت جترو مدل 1394 بشماره پلاک 499/64156 رنگ قرمز تیپ CDI 125 شماره شاسی NCW***125A9410973 شماره موتور 0124NCW231767 در تاریخ کارشناسی 99/12/24 بمبلغ 11/000/000 تومان ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/24 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24ساعت8.30