موتور سیکلت انژکتوری تیپ CTY150 مدل 1398 به رنگ قرمز 

420000

توضیحات

شماره پرونده:
140110920000448161
شماره آگهی:
140168460000569853
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان دهلران بشماره 0100290 مورخ 23/9/1401 محکوم علیه آرش رحمانی منش محكوم است به ‌پــرداخت 500قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له زیبا بازدار ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح موتور سیکلت انژکتوری به شماره انتظامی 33592 ایران 145 سیستم KEEWAY تیپ CTY150 مدل 1398 به رنگ قرمز ظرفیت 2نفر به شماره شاسی و N23ADAJCKID05792 و شماره موتور 0149N23306561 بادرصد لاستیک جلو وعقب 85درصد بیمه شخص ثالث تا تاریخ 24/4/1401 متعلق به آقای آرش رحمانی منش در پارکینگ بهنود واقع در شهرک غرب بازدید گردید .موتور سیکلت از نظر بدنه سالم و فاقد هرگونه خط و خش می باشد .به علت عدم دسترسی به سوئیچ موتور سیکلت امکان روشن شدن و ازمون فنی میسر نگردید .کارکرد موتور سیکلت برابر نمایشگر کیلومتر شماره 81275 کیلومترمی باشد . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به 420.000.000ریال معادل چهل و دو میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ3/11/1401 از ساعت 10 الي 10:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

3/11/1401