موتور سیکلت آرمان 125رنگ نقره ای مدل 1391

150000

توضیحات

شماره پرونده:
140025920005950316
شماره آگهی:
140168460000640752
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کاشمر بشماره 0000941 مورخ 3/8/1401 محکوم علیه عباس بزمی محكوم است به ‌پــرداخت 3 سکه تمام بهار ازادی و مبلغ10.071.130ريال بابت خسارت دادرسی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له الهام جمعه زاده خضر بیگی ونيز پرداخت مبلغ 19.719.456ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح موتور سیکلت آرمان 125 شماره 38812ایران768 رنگ نقره ای مدل 1391 شماره تنه 9101287 شماره موتور 92004337 وضعیت بازدید گلگیر جلو آسیب دیده است . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 150.000.000ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ6/12/1401 از ساعت 10الي 10:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

تقی زاده

مدیردوم مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

6/12/1401