موتورسیکلت پالس

150000000

توضیحات

9809981085600724

140068460000515011
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده مال منقول (موتور سیکلت موتور سیکلت پالس dts-i  180   )

در پرونده كلاسه اجرايي 9900393  در شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 18،نظر به اینکه آقای کاميار صادقي نيکو به شماره ملي 0016385462  محکوم به پرداخت مبلغ  310/400/000 ریال معادل 31/040/000  تومان گردیده است که در مهلت مقرر قانونی جهت اجرای حکم حاضر نگردیده و لذا به تجویز قانون آیین دادرسی کیفری ،موتور سیکلت مذکور در مورخ 1400/11/13 از ساعت11 تا 12 از طریق مزایده وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در دفتر شعبه پنجم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 18 تهران به فروش گذاشته خواهد شد موتور سیکلت موتور سیکلت پالس dts-i  180  توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 150/000/000ریال معادل ( پانزده میلیون تومان) ارزش پایه مزایده تعیین گردیده است با مشخصات ظاهری : موتور سیکلت پالس dts-i  180 رنگ آبی متالیک مدل 1387 با میزان خلافی 20/627/000 ریال به موقعیت مکانی تهران آیت اله سعیدی اول جاده اسلامشهر جنب پمپ گاز پاركينگ بهاران می باشد لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را داشته باشند باید10% قیمت پایه مزایده را به صورت وجه نقد یا چک رمزدار بانکی به نام خود را همراه داشته باشندکه در جلسه مزایده فی المجلس از آنان اخذ ودر پایان مزایده وجوه سایر شرکت کنندگان به جز برنده مزایده مسترد خواهد شد .برنده مزایده موظف است باقیمانده ثمن مزایده را به فی المجلس به حساب سپرده دادسرای ناحیه 18 تهران نزد بانک ملی ایران شعبه یافت آباد کد 1521منظور وقبض رسید آن را تسلیم اجرای احکام نماید که پس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک به نام خریدار منتقل خواهد شد .اشخاصی که تمایل به بازدید از موتور سیکلت را دارند می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از مال مورد نظر داده شود .چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان ساعت برگزار خواهد شد.تحویل موتورسیکلت پس از تایید صحت مزایده از سوی دادگاه صادر کننده رای خواهد بود.در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ ایداع شده عودت خواهد شد.مزایده با حضور نماینده دادستان و نماینده اجرای احکام دادسرا انجام خواهد شد.کلیه هزینه های نقل و انتقال اعم از مالیات و عوارض و هزینه دفترخانه و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.ضمنا وقت مزایده برای تاریخ  1400/11/7ساعت 12 الی 13 ابطال گردیده است.

 

مدیر دفتر شعبه پنجم اجراي احكام كيفري دادسراي ناحيه 18(مطهري) تهران – عظیم نژاد مقدم

اطلاعات بیشتر

مهلت

برای تاریخ  1400/11/7ساعت 12 الی 13