موتورسیکلت رنگ نقره ای انژکتور مدل 1399

370000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007635472
شماره آگهی:
140168460000572644
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102820 حسب درخواست خواهان نرگس اسدیان به خواسته تقسیم ترکه موتورسیکلت شماره انتظامی 141 /99968 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

رنگ نقره ای انژکتور مدل 1399 کلید در دسترس نبود موتور خاموش ارزیابی شده است جلو عقب و بدنه ان کاملا سالم وکم کارکرد میباشد فنی وظاهری سالم ومدارک اصالت دارد

فلذا مبلغ پایه 370/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده یک شنبه مورخ 1401/11/02 از ساعت 8/30الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02