مواد ضد عفونی کننده الکلی

190325000

توضیحات

9809980926400632

140068460000512423
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

با توجه صدور دادنامه شماره 9809972161101534  صادره از شعبه 46  دادگاه عمومی تهران محکوم له : شرکت شیمی پخش پیکان بطرفیت محکوم علیه: شرکت لابراتور داروسازی و بهداشتی شفا  محکوم به:  1/706/908/137  ریال (بابت اصل خواسته، خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه) و مبلغ 85/345/407 ریال بابت هزینه اجرای احکام به نفع دولت ؛  بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش  مواد ضد عفونی کننده الکلی  بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به محکوم له صادر شده است؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده اموال منقول موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بازدید واقع در: واقع در شرکت لابرتوار داروسازی و بهداشتی شفا به آدرس تهران ، منطقه شاد آباد ، خیابان 17 شهریور ، خیابان شهید سفیدی پور ، قطعه پنجم بشرح ذیل می باشد:

مشخصات  مواد ضد عفونی کننده الکلی  :

در محل شرکت لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا تعداد 16550 بطری محلول ضد عفونی کننده 70% الکلی 250 میلی لیتری مدل ایرشا مورد بازدید قرار گرفت.

تاریخ تولید محلول های ضد عفونی کننده 27-01-1399 . شماره ساخت آنها 99001 می باشد. تاریخ انقضاء بر روی بطری ها درج نشده است اما با توجه به نوع محلول تاریخ انقضاء 3 سال می باشد.

قیمت مواد ضد عفونی کننده الکلی :

ارزش ریالی تعداد 16550 بطری محلول ضد عفونی کننده 70% الکلی 250 میلی لیتری مدل ایرشا برابر جدول زیر و بر مبنای قیمت پایه هر بطری 115/000 ریال به مبلغ کل 190/325/000 ریال معادل یک میلیارد و نه صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال کارشناسی می گردد.

نحوه برگزاری مزایده :

بعد از جری تشریفات، مقرر گرديد اموال منقول موصوف در مورخ  1400/10/28  ساعت 09:30 صبح در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدر از طریق مزایده مطابق مقررات زیر به فروش برسد:

الف) مدارک لازم جهت حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تهیه و پر کردن فرم درخواست شرکت در جلسه مزایده بطور کامل و با قید مشخصات موضوع مزایده (فرم مذکور از واحد فتوکپی مجتمع قابل تهیه است)؛

2)    کارت ملی معتبر و الصاق تصویر کارت ملی به فرم شرکت در جلسه؛

3)    چک تضمین شده به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی نهایی شخص متقاضی در وجه اجرای احکام مدنی این مجتمع به شناسه ملی 14002867577 به شماره سیبای 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران؛

ب) مقررات حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد.

2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست.

3)    چنانچه متقاضی تشخیص دهد که موضوع مزایده به قیمت بالاتر از مبلغ کارشناسی به فروش خواهد رسید، حسب تشخیص خود و به میزان مبلغ مازاد متصوره خود، چک موضوع بند (الف-3) را به همراه داشته باشد. زیرا جهت جلوگیری از افزایش قیمت های صوری و غیر واقعی، در هر مرحله از افزایش مبالغ پیشنهادی، مابه التفاوت چک های مذکور در جلسه مزایده فی المجلس از متقاضی اخذ می گردد.

4)    ارائه مدارک موضوع بند (الف) صرفاً جهت شرکت و حضور در جلسه مزایده می باشد و بعد از شروع جلسه و قرائت مبالغ پیشنهادی هر متقاضی و مشخص شدن بالاترین مبلغ پیشنهادی، از سایر متقاضیان خرید سؤال خواهد شد که آیا پیشنهاد بالاتری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، افزایش مبالغ پیشنهادی تا جایی که نهایتاً پیشنهاد بالاتر دیگری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت.

5)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود.

6)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست.

قيمت مورد مزایده از پايه مبلغ ارزيابي شده کارشناسی شروع و به شخص حقيقي یا حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از سیر مراحل قانوني و صدور دستور تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل می گردد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ  1400/10/28  ساعت 09:30 صبح