منزل مسکونی

17000000000

توضیحات

140012920001650168

140012460000243670
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000535 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له افسانه سلطانی تقاضای اجرای دستور فروش ملک مشاع به طرفیت روح انگیز عبدالهی و غیره که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1400/07/03 ارزش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 4057 اصلی بخش یک به مبلغ 17/000/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 1/700/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 968108100100010012920001650168 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش شش دانگ مشاع عرصه و اعیان يك باب منزل مسکونی به پلاك ثبتي شماره 4057 اصلي بخش يك شيراز  به آدرس شيراز ، خيابان كريم خان زند- كوچه 20- انتهاي كوچه سمت راست- نبش دومين كوچه سمت چپ که متراژ عرصه به مساحت 76/ 389 متر مربع مي باشد – مشخصا كلي : ملک بصورت يك ساختمان با قدمت بيش از 60 سال است که اعياني ساختمان قديمي و داراي اسكلت آجري و داراي پوشش سقف چوبي است. ساختمان داراي امتياز انشعاب آب و اشتراك برق است. ملك در بافت فرسوده قرار دارد . ارزش عادله و به روز شش دانگ عرصه و اعيان و امتياز انشعابات با توجه به كيفيت ساخت، عرض معبر، ابعاد ملك، كاربري، موقعيت قرار گيري، مصالح مصرفي و قدمت ساخت و بدون درنظر گرفتن بدهي احتمالي و عقب نشيني احتمالي و فارغ از مسائل حقوقي مترتب جمعاً به مبلغ 000/000/000/ 17 (هفده ميليارد)ريال ارزيابي شده است %

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 ساعت 9 الي 10