منزل مسکونی

61000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980351201072
شماره آگهی:
140009460000051167
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان(مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/03/06
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

)دستور فروش ملک مشاعی )

اجرای احکام مدنی شعبه–3–اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه-9901042-ج/3– له شهناز رزازپور – زهرا رزازپور – سكينه رزاززاده – شيوا رزازپور محکوم عليه: محمدرضا رزازپورجهانباره – زينت رزازپور مبنی برفروش شش دانگ پلاک ثبتی شماره : 5964/2 بخش 3 با مشخصات مندرج درنظریه کارشناسی که ذیل درج شده است در تاریخ 01 / 04 /1400 ساعت : 09/30 صبح درمحل واقع درخیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده.ملکی طرفین و اکنون درتصرف مالکانه/ا میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه نمایند و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه را به حساب :IR 110100004061012907670593 و شناسه پرداخت :911108100100019909980351201072به مبلغ :6/100/000/000ریال بنام شخص شرکت کننده در جلسه مزایده را ممهور شده به بانک مربوطه به حساب سپرده دادگستری را که توسط قسمت سپرده دادگستری اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ط اول اتاق 130 که تایید شده باشد را به همراه داشته باشند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اوصاف ملک مورد مزایده:

يك باب خانه به شماره پلاك ثبتي 2 / 5964 بخش 3 ثبت اصفهان واقع در اصفهان ، خيابان صغير ، كوي شهيد تحويليان پلاك كدپستي با قدمت بيش از 50 سال ملك داراي انشعاب آب و برق و گاز مي باشد در اين فرم مساحت زمين مطابق سند را88 / 406 مترمربع و مساحت زمين پس از رعايت بر اصلاحي را 6 / 344 متر مربع ذكر نموده است ارزش ششدانگ ملك فوق الذكر پس از رعايت بر اصلاحي مبلغ 000 / 000 / 000/ 61 ريال معادل شش ميليارد و يكصد ميليون تومان در صورت عدم وجود معارض ارزيابي و اعلام مي گردد

دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.4.1 ساعت9/30