منزل مسکونی گوهردشت

108500000000

توضیحات

140001920001379388

140001460000151520
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده :

  بموجب پرونده كلاسه بایگانی0001361شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرج  در مورد درخواست آقای احسان الله جهانگيري فرزند نصرت اله به طرفیت آقای عطا الله جهانگيري فرزند نصرت اله به خواسته صدور دستور فروش پلاک ثبتی  فرعی 3413 از 151 اصلی

بنا به درخواست  خواهان پلاک ثبتی فوق توسط كارشناس دادگستري ارزيابي گرديده ومقرر گرديده  در مورخه  13-11-1400  از ساعت8تا 9صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قیمت كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به  شرکت  در مزايده دارند ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

بازگشت به ارجاع امركارشناسي پرونده كلاسه 0001361 بايگاني درخصوص خواسته آقاي احسان الله جهانگيري به طرفيت آقاي عطااله جهانگيري موضوع دستور فروش، اينجانب دودي كارشناس رسمي دادگستري ضمن مطالعه مدارك، انجام بازديد و لحاظ كليه جوانب، نظريه خود را جهت استحضار و تصميم مقتضي بشرح ذيل بحضور تقديم ميدارم: بررسي مستندات ابرازي: 1- مطابق يك فقره سند ثبتي تك برگ با شناسه يكتا 140020331009000768 و شماره چاپي 258689 سري ب 99 مالكيت آقاي احسان الله جهانگيري برميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 492 مترمربع تحت قطعه 2308 تفكيكي از پلاك 3413 فرعي از 151 اصلي حوزه ثبت ملك كرج محرز بوده كه سند مذكور در تاريخ 1400/01/17 صادر و تسليم مالك گرديده و حدودات اربعه مندرجه پلاك مزبور عبارتست از : – شمالاً به طول 12 متر به خيابان اصلاحي به عرض 14 متر. – شرقاً به طول 41 متر به قطعه 2309 تفكيكي. – جنوباً به طول 12 متر به قطعات 2336 و 2337 تفكيكي. – غرباً به طول 41 متر به قطعه 2307 تفكيكي. 2- به استناد سند تك برگ مشابه با تاريخ صدور يكسان و شماره چاپي 258688 سري ب 99 سه دانگ مشاع باقيمانده از ششدانگ پلاك با مشخصات فوق الاشاره با كدپستي 3148816143 تحت تملك آقاي عطااله جهانگيري قرار دارد. اجراي قرار بازديد: طي عزيمت مورخ 1400/10/02 در معيت خواهان به محل به نشاني كرج- گوهردشت- فاز 3- بلوك 2- خيابان گلستان 2 شرقي- پلاك 27، وضعيت موجود با جزئيات زير رويت گرديد: الف) عرصه مشاعي اوليه با ابعاد منظم مستطيل شكل و موقعيت يك بر شمالي مشرف به خيابان فرعي مجاور و در داخل بافت مسكوني شهري قرار گرفته است. ب) ساختمان اصلي بصورت يك ملك ويلايي قديمي و فرسوده به قدمت 40 سال با بناي احداثي در آن در سه طبقه شامل زيرزمين بصورت انباري به مساحت 58/80 مترمربع، با راه دسترسي از حياط شمالي از طريق طبقه همكف، همكف با زيربناي 218/40 مترمربع يك واحد مسكوني داراي پذيرايي، آشپزخانه، سه اتاق خواب، سرويس هاي بهداشتي و طبقه اول به مساحت 215/12 مترمربع داراي هال پذيرايي، سه اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي به صورت يك واحد مسكوني با دسترسي از طريق راه پله فلزي حياط شمالي، اسكلت تركيبي با ديوار باربر، سقف طاق ضربي، نماسنگ، كف حياط موزائيك، ديوار سنگ، رنگ آميزي سطوح داخلي، درب و پنجره ها از پروفيل سبك فلزي ساده با شيشه تك جداره و حفاظ فلزي، سيستم خنك كننده كولر آبي، سيستم گرمايش بخاري گازي و آبگرمكن، هر يك از طبقات اول و دوم داراي كنتورهاي انشعاب آب و گاز مشترك و امتياز برق اختصاصي هستند. ج) در هنگام بازديد به صورت مسكوني، طبقه زيرزمين و همكف خالي از سكونت در يد آقاي احسان اله جهانگيري و طبقه اول در مرحله بهره برداري با كاربري مسكوني و در اختيار آقاي عطااله جهانگيري قرار دارد. نظريه كارشناسي: با عنايت به جميع موارد صدرالذكر و لحاظ كليه آيتمهاي موثر در ارزيابي املاك مسكوني مستقل از جمله نحوه دسترسي و موقعيت قرارگيري عرصه در بافت شهري، عرض گذر و ميزان عرصه متعلقه، مساحت و ابعاد، مستندات مالكيت، قدمت و استحكام بناي احداثي، كيفيت احداث و نگهداري و نوع مصالح بكار رفته در اعيان، همچنين مساحت زيربناي ساختمان و امتيازات و منضمات مربوطه، بدون احتساب مبالغ رهن يا بازداشت يا بدهي هاي متعلقه، ارزش عادله روز ششدانگ ملك موصوف به علاوه ملحقات به مبلغ 108/500/000/000 ريال معادل ده ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون تومان برآورد مي گردد%

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج –  نظري

 

استان البرز – كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-120

اطلاعات بیشتر

مهلت

13-11-1400  از ساعت8تا 9صبح