منزل مسکونی و کارخانه سنگ بری و جهیزات آن

22000000

توضیحات

اطلاعات آگهی
9909988166000427

140028460000111288
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت سوم ( تقسیم ترکه)

مورد مزایده : 14 قلم از ماشین آلات و تجهیزات کارگاه سنگ بری واقع در ابتدای شهرک الوند به شرح لیست پیوست و یک دستگاه ساختمان مسکونی واقع در خیابان مهدیه و کارخانه واقع در جاده کرمانشاه مقابل شهرک الوند

در پرونده کلاسه 0000331 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی همدان – شعبه اول اجرای احکام مدنی

خواهان:کیوان غفاری

خوانده : آرش –علی-طاهر-سارا-عصمت همگی غفاری و-فاطمه ترکی

آدرس ملک مورد مزایده : همدان- خیابان مهدیه-خیابان سلمان-کوچه اسدبیگی-پلاک 10

مورد مزایده : در تاریخ کارشناسی 16-6-1400 ارزش ششدانگ 6.000.000.000 تومان  میباشد.ضمنا قیمت 14 قلم ماشین آلات و تجهیزات کارگاه سنگ بری که به پیوست میباشد 2.000.000.000 تومان برآورد گردیده است.

مشخصات مورد مزایده:

ساختمان مذکور بر روی عرصه پلاک ثبتی شماره 1/4761 حوزه بخش 3 همدان احداث گردیده است.پلاک مذکور بر اساس متن سند فوق به صورت یک قطعه زمین میباشد و لیکن در حال حاضر بر روی آن یک ساختمان دو نیم طبقه مسکونی شامل زیرزمین طبقه اول و دوم با مصالح بنایی و با زیربنایی تقریبی 388 متر مربع احداث گردیده است. قدمت بنایی موجود بیش از 35 سال میباشد استقرار بنا برروی عرصه به صورت شمالی است ساختمان مذکور دارای امتیازات آب برق و گاز شهری میباشدو قیمت کل آن 6.000.000.000 تومان ارزیابی شده است.

مشخصات کارخانه:

یک باب کارخانه سنگبری واقع در همدان بلوار سید جمال الدین بلوار ارتش نبش ورودی شهرک ولیعصر دیزج کارخانه سنگبری که دارای پلاک ثبتی 949/13 حومه بخش 3 همدان میباشد بر اساس متن سند پلاک فوق دارای 2500 متر مربع عرصه میباشد و بر روی عرصه فوق یکباب کارخانه سنگبری شامل یک سوله بصورت دست ساز به انضمام بناهای مربوط دارد و یک دفتر کار یک طبقه کوچک با مساحت تقریبی 15 متر مربع و ارزش ششدانگ پلاک مذکور شامل عرصه و کل اعیانی موجود و امتیازات شهری 22.000.000.000 تومان برآورد و اعلام میگردد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ  20-11-1400ساعت 8تا8.30صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت  قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

اطلاعات بیشتر

مهلت

20-11-1400ساعت 8تا8.30صبح