منزل مسکونی و دو باب مغازه متصل

15000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988113601083
شماره آگهی:
140028460000017698
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام كيفري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده ملک توقیفی

در پرونده کلاسه 9901039 شعبه اول اجرای احكام كيفري دادسراي عمومی و انقلاب شهرستان همدان طی دستور ضبط وثیقه معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب همدان

لذا با توجه به اینکه وثیقه گذار حسین شهبازی (ش.م. 3872028413) نسبت به معرفی محکوم علیه محمدعلی تقی پور اقدامی نکرده است .این اجرا با توجه به صدور دستور ضبط معاونت دادسرای عمومی و انقلاب همدان اقدام به توقیف 6دانگ پلاک ثبتی 322 فرعی از 17 اصلی بخش2 ناحیه99 همدان -شماره ثبت 35484 -دفتر 72 -صحفه 382 {همدان- بلوار خوزستان ابتدای ورودی خضریان خیابان وحدت پلاک 9 } یک باب منزل مسکونی و دوباب دکان متصل به آن (تجاری نمی باشد) بمساحت 158 متر مربع با مصالح آجر و آهن ساخته شده با مالکیت حسین شهبازی فرزند فرامرز به ارزش 15/000/000/000 میلیارد ریال اعلام شده و تاريخ برگزاري مزايده 1400/03/11 ساعت 9 تا 9.5 صبح است و 5روز قبل از مزايده قابل مشاهده است . کسی برنده است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه وده درصدراپس از پایان مزایده والباقی رانیز درمهلت يك ماه واريزنمايد درغير اين صورت ده درصد بنفع دولت ضبط مي شود .محل برگزاری دادسرای همدان ساختمان شماره یک شعبه اول اجرای احکام کیفری می باشد .

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای همدان

رونوشت

فرماندهی محترم کلانتری خدمات همدان جهت الصاق در محل ملک مورد مزایده و ارسال گزارش طی صورتجلسه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11 ساعت 9 صبح