منزل مسکونی قدیمی

31500000

توضیحات

9809980706500741

140012460000243041
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب پرونده اجرائی کلاسه9900624 دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز در نظر دارد نسبت به فروش پلاک ثبتی ذیل را از طریق مزایده  به فروش رساند مال مورد مزایده متعلق به مرحوم علی جان زارع میباشد و به میزان31.500.000.000 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است .لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار میگرددبه همین جهت روز شنبه مورخ 1400/10/25 از ساعت 8 الی 9 برگزار و متقاضایان خرید میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با همانگی اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 31.500.000.000 ریال بر آورد شده است و متقاضیان شرکت در مزایده میباست 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض حاصله را به همرات اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا  در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و میبایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به اجرای احکام تحویل نماید.در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.  این آگهی نوبت دوم میباشد.ضمنا مزایده شماره 0012460000189893 موخ 1400/08/25 ابطال گردیده است

مشخصات و آدرس مورد مزایده  :

ششدانگ پلاک ثبتی 1071/12 واقع در شیراز -بلوار سرداران حدفاصل کوچه 9 و 11 جنب املاک قوام به مساحت 250متر مربع منزل مسکونی قدیمی یک طبقه با سکلت آجری بدون شناژ افقی و عمودی میباشد.

دادورز اجراي احكام شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز – سيدمحمدعلي ميري

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/10/25 از ساعت 8 الی 9