منزل مسکونی دوطبقه بلوارارتش

3000000000

توضیحات

9809980731700589

140012460000248631
شعبه اجراي احكام كيفري شماره دو شهرستان شيراز

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 بموجب پرونده کلاسه  شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز وحسب دستورمعاون محترم دادستان پلاک  ثبتی 2130/461  بخش چهار  شیراز ملکی عدالت ساسانیان  به آدرس : شیراز-بلوار ارتش-کوچه 69 کدپستی 7164714538 که بازداشت می باشد ، باتوجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار  ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/11/06 دردفتر اجرای احکام شماره 2 شیراز واقع در ميدان الله مجتمع شهید قدوسی شيراز به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری 3/000/000/000 ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ، برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا” ومابقی را ظرف یکماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند ، چنانچه برنده دروقت مقررظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ، ضمنا” طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده ازملک دیدن نمایند.

 

نظریه کارشناس =پلاک ثبتی فوق منزل مسکونی دوطبقه با مساحت عرصه 59/78 متر مربع دارای حدود تقریبی 80 مترمربع زیربنای اسکلت آجری سقف شیروانی می باشد نمای ساختمان سیمان،سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر ابی و دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

رأس ساعت 9 تا 11 صبح مورخه 1400/11/06