منزل مسكوني سه طبقه با قدمت بيش از سي سال

6800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982154401148
شماره آگهی:
140168460000636421
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در پرونده 9900967 این شعبه وثیقه گذار خانم فاطمه یوسف زاده پیربستی اقدام به تودیع وثیقه ملکی يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 19/7 مترمربع با كاربري مسكوني به پلاك ثبتي 108233 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 9227 فرعي از اصلي مذكور بخش 10 تهران اراضي طرشت داراي يك جلد سند مالكيت به شماره سريال 269193 ( 82/الف ) به نشانی تهران ، خيابان استاد معين ، خيابان دستغيب ، كوچه لشكري ، پلاك 20 با شماره نوسازي 20333023 در قبال آزادی محکوم علیه فرشید دیرساز پیربستی نموده است حسب اعلام و نظر کارشناس ملك بصورت يك منزل مسكوني سه طبقه با قدمت بيش از سي سال مي باشد ساختمان در طبقه همكف داراي يك سوئيت ( اتاق و آشپزخانه ) ، حمام و سرويس بهداشتي در زيرزمين مي باشد . طبقات اول و دوم نيز هر كدام شامل يك اتاق مي باشند . دسترسي طبقه دوم از پلكان فلزي تامين شده است . سيستم گرمايش ساختمان بخاري گازي و سرمايش كولر است . ملك فاقد پاركينگ و آسانسور مي باشد. ملك داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعيت محلي ، مساحت ، كيفيت ساخت و ساير عوامل زماني و مكاني موثر در كارشناسي فارغ از هرگونه ديون و بدهي به سازمان هاي دولتي وشهرداري و افراد حقيقي يا حقوقي ، با لحاظ شرايط حاكم بر بازار مسكن در زمان ارزيابي ، قيمت شش دانگ ملك مزبور 6.800.000.000 ريال معادل ششصد و هشتاد ميليون تومان ارزیابی شده است. با توجه به عدم معرفی محکوم علیه در مهلت مقرر دستور ضبط وثیقه ملکی صادر شده است. پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ملک موضوع وثیقه با مشخصات فوق توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد از طریق مزایده عمومی در تاریخ 1401/12/13 از ساعت 10 صبح الی 11 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ده تهران به نشانی تهران خیابان جیحون بعد از دامپزشکی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران طبقه چهارم شعبه اول اجرای احکام از قیمت پایه کارشناسی 6/800/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد. برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ ثمن مزایده را فی المجلس و الباقی را ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده دادسرای ناحیه ده واریز نماید. در صورت عدم واریز باقیمانده ظرف مهلت تعیین شده ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت مبلغ ثمن مزایده در مهلت مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید مراحل مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه محترم صادر کننده رای بدوی ملک مورد نظر به نام برنده مزایده منتقل می گردد. تخلیه ملک و کلیه هزینه های مربوط به مزایده و نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/13