منزل مسكوني به متراژ 142 مترمربع در 2/5 طبقه واقع در بلوار كشاورز – جنب رستوران مدائن – كوچه فارابي(9) – بن بست دوم – پلاك چهارم

24200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140009920001462334
شماره آگهی:
140009460000262138
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام مدني ويژه نيابت شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال غیر منقول

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه-6–اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0001353 ج 6 محکوم له: يوسفعلي اكبري پلارتي محکوم عليه: اسماعيل اكبري پلارتي موضوع لازم الاجرا: قرار تامين خواسته مبنی بر مطالبه مبلغ 9/659/959/727ریال بابت محکوم به و مبلغ 469/020/786 ریال هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی و جمعا مبلغ 10/128/980/513 ریال در تاریخ 23/ 11 /1400 ساعت 30 : 10 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش 28/740 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت محکوم به و فروش 1/395 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت حق الاجرا و جمعا میزان 30/135 حبه مشاع از 36 حبه مالکیت اسماعیل اکبری از 72 حبه شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی شماره: 4348/1943 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است ملکی و اکنون در تصرف مالکانه/ میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 1/012/898/051 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید. صفهان – بلوار كشاورز – جنب رستوران مدائن – كوچه فارابي(9) – بن بست دوم – پلاك چهارم – سمت چپ ، مطابق كروكي و عكس بازديد و معاينه به عمل آورده و پس از بررسي مدارك و اسناد ، اندازه گيري محل ،گزارش كارشناسي به شرح ذيل اعلام مي گردد: مشخصات ملك معرفي شده :محل مورد بازديد عبارت است از يك باب منزل مسكوني به متراژ 142 مترمربع عرصه و حدود 220 مترمربع اعياني در 2/5 طبقه، داراي اسكلت ديوارباربر ، سقف تيرچه بلوك و قسمتي تيرآهن و آجر ، نما آجر 3 سانتي ، درب و پنجره هاي خارجي آلومينيوم ، ديوار حياط و پاركينگ آجر ، كف حياط موزائيك ، راه پله سنگ با بدنه گچ و نرده هاي قوطي فلزي ، داراي انشعابات آب و برق و گاز و قدمت حدود 30 سال مي باشد. همكف (40-) داراي 2 اتاق خواب ، كف موزائيك و سيمان ، ديوارها رنگ و نقاشي ، درب هاي داخلي چوبي ، سرويس بهداشتي و آشپزخانه تا سقف كاشي ، كابينت فلزي ، سيستم سرمايش كولر و سيستم گرمايش بخاري مي باشد. طبقه اول داراي 2 اتاق خواب ، كف موزائيك ، ديوارها رنگ و نقاشي ، درب هاي داخلي چوبي ، سرويس بهداشتي و آشپزخانه تا سقف كاشي ، كابينت فلزي ، سيستم سرمايش كولر و سيستم گرمايش بخاري مي باشد. اتاقك روي پشت بام به متراژ حدود 12 مترمربع داراي اسكلت ديوارباربر ، سقف تيرآهن و آجر ، درب و پنجره خارجي فلزي ، كف سيمان و ديوارها گچ مي باشد. مشخصات سند مالكيت: اين ملك داراي دو جلد سند مالكيت با مشخصات زير مي باشد. 1- شماره ملك 4348/1943 ، شماره دفترچه مالكيت 704476-83/الف ، شماره ثبت 220762 ، دفتر 1192، صفحه 475 ، بخش 5 ثبت اصفهان ، به مالكيت آقاي اسماعيل اكبري پلارتي ، به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي فوق مي باشد. 2- شماره ملك 4348/1943 ، شماره دفترچه مالكيت 704477-83/الف ، شماره ثبت 220764 ، دفتر1192، صفحه 478 ، بخش 5 ثبت اصفهان ، به مالكيت آقاي يوسفعلي اكبري پلارتي، به ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي فوق مي باشد. نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد فوق ، موقعيت محل ، قدمت ، انشعابات ، كاربري (مسكوني) ، مساحت و نوع بنا و با درنظر گرفتن جميع عوامل موثر علي الخصوص عرضه و تقاضاي ملك در زمان مباشرت ، ارزش شش دانگ پلاك ثبتي 4348/1943 در صورت بلامعارض بودن جهت نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد ، مبلغ 24/200/000/000 ريال (بيست و چهار ميليارد و دويست ميليون ريال) معادل دو ميليارد و چهارصد و بيست ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

23/ 11 /1400 ساعت 30 : 10 صبح