منبع استیل برای نگهداری شیر

30000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988520100400
شماره آگهی:
140028460000013896
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره 9909978520100547 صادر شده از شعبه 1 حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9901087 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند آقای/خانم شرکت فرآورده های لبنی ناون محکوم است به پرداخت مبلغ 232/311/593 ریال وجه و خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی که اموال مشروحه ذیل به درخواست محکوم له آقای علی رضا مالمیر توسط کارشناس دادگستري ارزیابی که قيمت آن را در مجموع جهت مزايده به مبلغ 30/000/000 تومان برآورد نموده اند ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/03/03 روز دو شنبه در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ، ضمناً متقاضيانی که تمایل به شركت در مزايده جهت خرید مال مورد مزایده را دارند ضمن مراجعه به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ انجام مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند و در روز مزایده نسبت به ارائه درخواست کتبی خود قیمت پیشنهادی را به همراه فیش واریزی به مبلغ 10% قیمت کارشناسی به اجرای احکام اعلام و به عنوان خریدار مال مورد مزایده با در دست داشتن اصل کارت ملی در جلسه حاضر شوند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

*****(نکته مهم) افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند در روز مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را جهت شرکت در مزایده بصورت چک تضمینی ویا چک بین بانکی در حق اجرای احکام مدنی نهاوند به همراه داشته باشید*****

یک عدد منبع استیل ایستاده محل نگهداری شیر که واقع در شرکت فرآورده های لبنی ناون واقع در جاده کرمانشاه با توجه به نوع و کیفیت قیمت وسیله مطروحه مبلغ 30/000/000 تومان تعیین گردیده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند – محسن شهبازي

استان همدان- شهرستان نهاوند- ميدان سيد الشهدا -روبروي پارك كوثر – كد پستي: 74367-65918

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.03 ساعت 10 صبح