ملک5طبقه تجاری اداری شامل همکف تجاری و طبقات 1تا4 اداری واقع در خیابان تهران نوایستگاه پل نبش مسیل منوچهری

1008000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000194363
شماره آگهی:
140068460000526259
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجراییه صادره از شعبه 91 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390009131296 مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 0000735/ج له علیرضا نیک نفس قره لو با وکالت ابراهیمی علیه مجتبی و محمد شایان آرانی به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 1727708 و 1727707 و 1727706 و 1727705 و 1727704فرعی از 4476اصلی به نشانی خیابان دماوند ایستگاه پل نبش مسیل منوچهری پلاک 245 می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید حسب دستور آن مقام محترم قضایی در خصوص ارزیابی املاک موضوع پرونده شماره 140068920000196363پس از بازدید و مطابقت از محل وقوع و استماع اظهارات و مطالعه مدارک و مستندات ابرازی و مضبوط در پرونده فوق الذکر همچنین پرونده 140068920000194363 و شماره بایگانی 000013 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس، بشرح زیر اعلام می گردد .

قرار کارشناسی : ارزیابی ملک مشاعی موضوع نتیجه و اصله استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد رسمی به شماره 1400/1779 مورخه 16/6/1400 و 5980/1400مورخه 3/3/1400 مضبوط در پرونده شماره 140068920000194363 و شماره بایگانی 0000013 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس به شماره 140068390009131296مورخ 30/6/1400 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران.

حدود رسیدگی : رسیدگی های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی بشرح آتی مبتنی و محدود به معاینه محلی قرار کارشناسی بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی و موجود در پرونده و همچنین ارائه شده می باشد . تشخیص اصالت اسناد مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به هر دلایل با اسناد ارائه شده در صلاحیت اینجانب نیست و نظریه صرفاً براساس تصویر مستندات ابرازی فوق تهیه شده است . بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه کارشناسی اسناد و اطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این کارشناسی نمی باشد .

مشخصات کلی :

املاک موضوع پرونده شامل 5 ملک با مالکیت مشاعی اصحاب دعوی می باشند املاک موضوع پرونده همگی در ساختمان دارای گواهی پایانکار ساختمان به شماره 132075780 تاریخ صدور 7/10/1390 و شماره پرونده 130000477 شامل زیرزمین 1 بمساحت 88/505مترمربع و 11 پارکینگ اداری و غیره و زیرزمین 2 به مساحت 88/505 مترمربع 15پارکینگ اداری و غیره زیرزمین 3 بمساحت 88/505 مترمربع 15 پارکینگ اداری و غیره و همکف بمساحت 57/475 مترمربع شامل راه پله و آسانسور و تجاری و نیم طبقه بمساحت 144 مترمربع بالکن تجاری و طبقه 1 اول بمساحت 22/504مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه 2 بمساحت 22/540مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه3 بمساحت 22/540 مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه 4 بمساحت 22/540 مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری مجموع مساحت ساختمان 09/4298 مترمربع درج گردیده است .

ساختمان مورد نظر دارای اسکلت فلزی، نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپوزیت پنجره ها آلومینیومی درب ورودی ساختمان فلزی با ورودی و 2 لاین آسانسور ورودی زیرزمین 1 که بصورت پارکینگ می باشد از کوچه جنوبی توسط رمپ و درب برقی می باشد. ورودی زیرزمین 2و 3 توسط آسانسور ماشین بر است .همچنین توسط آسانسور و راه پله به بلوار منوچهری ارتباط دارند.کف و بدنه زیرزمینها سنگ می باشند. ملک مورد نظر از سمت شمال به خیابان دماوند و از سمت غرب به بلوار منوچهری و از سمت جنوب به کوچه 12 متری کوچه شهید احمدی واقع می باشدکه هریک بصورت جداگانه مشخصات و ارزیابی به شرح زیر ارائه می گردند. و در انتها مجموع ارزیابی 5 ملک مشاعی و سهم هریک از مالکین مشاعی محاسبه و اعلام می شود .

1- ملک شماره 1 : تجاری همکف

1و1آدرس : تهران خیابان تهران نوایستگاه پل نبش مسیل منوچهری پلاک 245طبقه همکف کدپستی 1741633111 موقعیت مکانی ملک در عکس هوایی ارائه می گردد

2و1 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد تجاری نوع ملک طلقبه شماره ملک 172704 فرعی از 4476 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران به مساحت 01/419مترمربع واقع در همکف بانضمام بالکن تجاری منضم به مساحت 21/144 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. با حدود اربعه مندرج در اسناد مالکیت ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان مالکیت و مشخصه سند مالکیت بر اساس اسناد مالکیت بشرح زیر است :

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند : 434500 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان .

ب محمد شایان آرانی شماره چاپی سند : 040317 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ .

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند : 254572 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه عرصه و اعیان متن سهم به شرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین نیم دانگ منافع از شش دانگ

3و1 مشخصات اعیان تجاری همکف :

ملک تجاری واقع در همکف دارای کف سنگ بدنه تا زیر بالکن سنگ درب شیشه ای به همراه درب کرکره ای آلومینیومی به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری بالکن دارای کف سنگ و بدنه سنگ و پنجره به سمت کوچه جنوبی همچنین با نرده مرتبط به طبقه همکف مغازه می باشد . در زمان بازدید فاقد امکانات گرمایش و سرمایش و سرمایش بوده است .

مغازه مورد نظر دارای انشعاب برق و آب و گاز است، و در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی ملک : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و قدمت و کیفیت ساخت و مصالح مصرفی و اشرافیت به شوارع عام و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه بدون احتساب بدهی و دیون و رهن احتمالی، شش دانگ ملک مورد نظر با احتساب سهم مالکیت عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ارزش تجاری و سرقفلی جمعاً معادل 000/000/000/540ریال (پانصد و چهل میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

1- ملک شماره 2 : اداری طبقه اول :

1و2 آدرس :

تهران، خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری، پلاک 245، طبقه اول، کدپستی 1741633113 موقیت مکانی ملک در عکسهای هوایی ارائه می گردد

2و2مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172705 فرعی از 4476 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی از اصلی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران بمساحت 27/505 مترمربع واقع در طبقه اول که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است. بانضمام انباری اداری قطعه یک بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه اول بانضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 5 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 4 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 6 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرق زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 7 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرق زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ مزاحم قطعه 2 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 38 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زمین 1، انضمام پارکینگ اداری قطعه 3 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین 3، با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان مالکیت و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت به شرح زیر است .

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند : 434127 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب محمد شایان آرانی شماره چاپی سند : 040325 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند : 254569 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ

3و2مشخصات اعیان اداری اول :

ملک اداری واقع در طبقه اول دارای کف سرامیک بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی بدون پارتیشن بندی دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری درب ورودی ضد سرقت دو چشمه سرویس بهداشتی گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDFو ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد . در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی: با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/114ریال یکصد و چهارده میلیارد ریال ارزیابی می گردد .

2- ملک شماره 3 : اداری طبقه دوم

1و3آدرس :

خیابان تهران نوایستگاه پل نبش مسیل منوچهری پلاک 245طبقه دوم کدپستی 1741634114

2و3 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172706 فرعی از 4476 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران بمساحت 15/505 مترمربع واقع در طبقه دوم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه دو بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 39 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زمین زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه ده تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3 بانضمام پارکینگ اداری قطعه 11 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 12 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 13 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 14 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 15 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینک اداری قطعه 8 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 9 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 434275 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040326 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254570 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ

3و3مشخصات اعیان اداری دوم :

ملک اداری واقع در طبقه دوم دارای کف سرامیک بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی بدون پارتیشن بندیدارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری درب ورودی ضد سرقت دو چشمه سرویس بهداشتی گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد .در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی: با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/116ریال (یکصد و شانزده میلیارد ریال) ارزیابی می گردد.

3 ملک شماره 4 : اداری طبقه سوم

1و4آدرس : خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری،پلاک 245،طبقه سوم، کدپستی 1741633118.

2و4 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172707 فرعی از 4476 اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران، بمساحت 03/505 مترمربع واقع در طبقه سوم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه سه بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 40 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 16 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دوم، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 18 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 19 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 20 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 21 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 22 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینک مزاحم قطعه 17 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف) علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 434166 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب) محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040337 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج) مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254568 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند(متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ)

3-4) مشخصات اعیان اداری سوم :

ملک اداری واقع در طبقه سوم دارای کف سرامیک، بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی، بدون پارتیشن بندی، دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری، درب ورودی ضد سرقت، دو چشمه سرویس بهداشتی، گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF، و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد . در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/118ریال (یکصد و هیجده میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

3- ملک شماره 5 : اداری طبقه چهارم

1-5) آدرس :

خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری، پلاک 245،طبقه چهارم، کدپستی 1741633114

2-5) مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری (نوع ملک طلق) به شماره ملک 172708 فرعی از 4476 اصلی قطعه پنج تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران، بمساحت 91/504 مترمربع واقع در طبقه چهارم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه چهار بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه چهارم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 31 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 32 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 33 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 34 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 35 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 36 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 37 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینک اداری قطعه 41 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 23 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 24 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 25 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ ادرای قطعه 26 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ ادرای قطعه 27 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام ادرای پارکینگ اداری قطعه 28 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 29 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 30 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف) علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 443575 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب) محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040345 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج) مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254571 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند(متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ)

3-5) مشخصات اعیان اداری چهارم:

ملک اداری واقع در طبقه چهارم دارای کف سرامیک، بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی، بدون پارتیشن بندی، دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری، درب ورودی ضد سرقت، دو چشمه سرویس بهداشتی، گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF، و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد .در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/120 ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

نتیجه گیری نهایی : با بررسی صورت گرفته با توجه به ارزیابی 5 ملک بشرح فوق و با توجه به سهم مشاعی مندرج در اسناد مالکیت و استعلامهای ثبتی مضبوط در پرونده با توجه به اینکه تمامی املاک در زمان بازدید بصورت تخلیه بوده و لذت منافعی در زمان بازدید از آنها ابتیاع نمی گردیده سهم هر کدام از مالکین مشاعی از ارزش مجموع مالکیت 5 ملک بشرح زیر اعلام می گردد .

الف) ارزش مالکیت 5 ملک بشرح فوق (متن گزارش حاضر) براساس قیمت معمول و معاملاتی روز جمعاً معادل 1.008.000.000.000 ریال می باشد .

1.008.000.000.000=120.000.000.000+118.000.000.000+116.000.000.000+114.000.000.000+540.000.000.000

ب) سهم آقای علیرضا نیک نفس قره لر از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل چهاردانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان است جمعاً معادل 672.000.000.000 ریال می باشد .

672.000.000.000 = 6 ÷ 4 × 1.008.000.000.000 = سهم علیرضا نیک نفس قره لر

ج) سهم آقای محمد شایان ارانی از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل یک دانگ عین مشاع از شش دانگ است جمعاً معادل 168.000.000.000 ریال می باشد .

168.000.000.000= 6 ÷ 1 × 1.008.000.000.000 = سهم محمد شایان آرانی

د) سهم آقای مجتبی شایان آرانی از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل یک دانگ عین مشاع از شش دانگ است جمعاً معادل 168.000.000.000 ریال می باشد .

168.000.000.000 = 6 ÷ 1 × 1.008.000.000.000 = سهم مجتبی شایان آرانی

احتراماً حسب دستور آن مقام محترم قضایی در خصوص ارزیابی املاک موضوع پرونده شماره 140068920000196363پس از بازدید و مطابقت از محل وقوع و استماع اظهارات و مطالعه مدارک و مستندات ابرازی و مضبوط در پرونده فوق الذکر همچنین پرونده 140068920000194363 و شماره بایگانی 000013 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس، بشرح زیر اعلام می گردد .

قرار کارشناسی : ارزیابی ملک مشاعی موضوع نتیجه و اصله استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد رسمی به شماره 1400/1779 مورخه 16/6/1400 و 5980/1400مورخه 3/3/1400 مضبوط در پرونده شماره 140068920000194363 و شماره بایگانی 0000013 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس به شماره 140068390009131296مورخ 30/6/1400 شعبه 91 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران.

حدود رسیدگی : رسیدگی های انجام شده و اعلام نظر کارشناسی بشرح آتی مبتنی و محدود به معاینه محلی قرار کارشناسی بررسی اطلاعات و تصویر مستندات و مدارک ابرازی و موجود در پرونده و همچنین ارائه شده می باشد . تشخیص اصالت اسناد مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به هر دلایل با اسناد ارائه شده در صلاحیت اینجانب نیست و نظریه صرفاً براساس تصویر مستندات ابرازی فوق تهیه شده است . بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه کارشناسی اسناد و اطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این کارشناسی نمی باشد .

مشخصات کلی :

املاک موضوع پرونده شامل 5 ملک با مالکیت مشاعی اصحاب دعوی می باشند املاک موضوع پرونده همگی در ساختمان دارای گواهی پایانکار ساختمان به شماره 132075780 تاریخ صدور 7/10/1390 و شماره پرونده 130000477 شامل زیرزمین 1 بمساحت 88/505مترمربع و 11 پارکینگ اداری و غیره و زیرزمین 2 به مساحت 88/505 مترمربع 15پارکینگ اداری و غیره زیرزمین 3 بمساحت 88/505 مترمربع 15 پارکینگ اداری و غیره و همکف بمساحت 57/475 مترمربع شامل راه پله و آسانسور و تجاری و نیم طبقه بمساحت 144 مترمربع بالکن تجاری و طبقه 1 اول بمساحت 22/504مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه 2 بمساحت 22/540مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه3 بمساحت 22/540 مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری و طبقه 4 بمساحت 22/540 مترمربع راه پله و آسانسور و یک واحد اداری مجموع مساحت ساختمان 09/4298 مترمربع درج گردیده است .

ساختمان مورد نظر دارای اسکلت فلزی، نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپوزیت پنجره ها آلومینیومی درب ورودی ساختمان فلزی با ورودی و 2 لاین آسانسور ورودی زیرزمین 1 که بصورت پارکینگ می باشد از کوچه جنوبی توسط رمپ و درب برقی می باشد. ورودی زیرزمین 2و 3 توسط آسانسور ماشین بر است .همچنین توسط آسانسور و راه پله به بلوار منوچهری ارتباط دارند.کف و بدنه زیرزمینها سنگ می باشند. ملک مورد نظر از سمت شمال به خیابان دماوند و از سمت غرب به بلوار منوچهری و از سمت جنوب به کوچه 12 متری کوچه شهید احمدی واقع می باشدکه هریک بصورت جداگانه مشخصات و ارزیابی به شرح زیر ارائه می گردند. و در انتها مجموع ارزیابی 5 ملک مشاعی و سهم هریک از مالکین مشاعی محاسبه و اعلام می شود .

1- ملک شماره 1 : تجاری همکف

1و1آدرس : تهران خیابان تهران نوایستگاه پل نبش مسیل منوچهری پلاک 245طبقه همکف کدپستی 1741633111 موقعیت مکانی ملک در عکس هوایی ارائه می گردد

2و1 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد تجاری نوع ملک طلقبه شماره ملک 172704 فرعی از 4476 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران به مساحت 01/419مترمربع واقع در همکف بانضمام بالکن تجاری منضم به مساحت 21/144 مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. با حدود اربعه مندرج در اسناد مالکیت ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان مالکیت و مشخصه سند مالکیت بر اساس اسناد مالکیت بشرح زیر است :

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند : 434500 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان .

ب محمد شایان آرانی شماره چاپی سند : 040317 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ .

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند : 254572 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه عرصه و اعیان متن سهم به شرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین نیم دانگ منافع از شش دانگ

3و1 مشخصات اعیان تجاری همکف :

ملک تجاری واقع در همکف دارای کف سنگ بدنه تا زیر بالکن سنگ درب شیشه ای به همراه درب کرکره ای آلومینیومی به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری بالکن دارای کف سنگ و بدنه سنگ و پنجره به سمت کوچه جنوبی همچنین با نرده مرتبط به طبقه همکف مغازه می باشد . در زمان بازدید فاقد امکانات گرمایش و سرمایش و سرمایش بوده است .

مغازه مورد نظر دارای انشعاب برق و آب و گاز است، و در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی ملک : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و قدمت و کیفیت ساخت و مصالح مصرفی و اشرافیت به شوارع عام و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه بدون احتساب بدهی و دیون و رهن احتمالی، شش دانگ ملک مورد نظر با احتساب سهم مالکیت عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ارزش تجاری و سرقفلی جمعاً معادل 000/000/000/540ریال (پانصد و چهل میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

1- ملک شماره 2 : اداری طبقه اول :

1و2 آدرس :

تهران، خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری، پلاک 245، طبقه اول، کدپستی 1741633113 موقیت مکانی ملک در عکسهای هوایی ارائه می گردد

2و2مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172705 فرعی از 4476 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی از اصلی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران بمساحت 27/505 مترمربع واقع در طبقه اول که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است. بانضمام انباری اداری قطعه یک بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه اول بانضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 5 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 4 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 6 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرق زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 7 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرق زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ مزاحم قطعه 2 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 38 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زمین 1، انضمام پارکینگ اداری قطعه 3 تفکیکی بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین 3، با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان مالکیت و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت به شرح زیر است .

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند : 434127 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب محمد شایان آرانی شماره چاپی سند : 040325 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند : 254569 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ

3و2مشخصات اعیان اداری اول :

ملک اداری واقع در طبقه اول دارای کف سرامیک بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی بدون پارتیشن بندی دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری درب ورودی ضد سرقت دو چشمه سرویس بهداشتی گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDFو ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد . در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی: با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/114ریال یکصد و چهارده میلیارد ریال ارزیابی می گردد .

2- ملک شماره 3 : اداری طبقه دوم

1و3آدرس :

خیابان تهران نوایستگاه پل نبش مسیل منوچهری پلاک 245طبقه دوم کدپستی 1741634114

2و3 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172706 فرعی از 4476 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران بمساحت 15/505 مترمربع واقع در طبقه دوم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه دو بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 39 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زمین زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه ده تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین 3 بانضمام پارکینگ اداری قطعه 11 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 12 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 13 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 14 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 15 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سوم بانضمام پارکینک اداری قطعه 8 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 9 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین سوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 434275 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040326 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254570 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند. متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ

3و3مشخصات اعیان اداری دوم :

ملک اداری واقع در طبقه دوم دارای کف سرامیک بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی بدون پارتیشن بندیدارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری درب ورودی ضد سرقت دو چشمه سرویس بهداشتی گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد .در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی: با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/116ریال (یکصد و شانزده میلیارد ریال) ارزیابی می گردد.

3 ملک شماره 4 : اداری طبقه سوم

1و4آدرس : خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری،پلاک 245،طبقه سوم، کدپستی 1741633118.

2و4 مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری نوع ملک طلق به شماره ملک 172707 فرعی از 4476 اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران، بمساحت 03/505 مترمربع واقع در طبقه سوم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه سه بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه سوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 40 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 16 تفکیکی به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دوم، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 18 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 19 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 20 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 21 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 22 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینک مزاحم قطعه 17 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف) علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 434166 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب) محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040337 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج) مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254568 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند(متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ)

3-4) مشخصات اعیان اداری سوم :

ملک اداری واقع در طبقه سوم دارای کف سرامیک، بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی، بدون پارتیشن بندی، دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری، درب ورودی ضد سرقت، دو چشمه سرویس بهداشتی، گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF، و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد . در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/118ریال (یکصد و هیجده میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

3- ملک شماره 5 : اداری طبقه چهارم

1-5) آدرس :

خیابان تهران نو، ایستگاه پل، نبش مسیل منوچهری، پلاک 245،طبقه چهارم، کدپستی 1741633114

2-5) مشخصات ثبتی :

ملک مورد نظر یک باب واحد اداری (نوع ملک طلق) به شماره ملک 172708 فرعی از 4476 اصلی قطعه پنج تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 276 فرعی بخش هفت حوزه ثبتی شرق استان تهران، بمساحت 91/504 مترمربع واقع در طبقه چهارم که 97/35مترمربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است . بانضمام انباری اداری قطعه چهار بمساحت 2/2 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه چهارم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 31 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 32 به مساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول، بانضمام پارکینگ اداری قطعه 33 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 34 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 35 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 36 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 37 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین اول بانضمام پارکینک اداری قطعه 41 بمساحت 8/10 مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین اول بانضمام پارکینگ اداری قطعه 23 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 24 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 25 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ ادرای قطعه 26 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ ادرای قطعه 27 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین دوم بانضمام ادرای پارکینگ اداری قطعه 28 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 29 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم بانضمام پارکینگ اداری قطعه 30 بمساحت 8/10مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین دوم، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن. و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت های ابرازی و استعلام ثبتی اخذ شده .

مالکین مشاعی و میزان و مشخصه سند مالکیت براساس اسناد مالکیت بشرح زیر است .

الف) علیرضا نیک نفس قره لر شماره چاپی سند 443575 الف/99 میزان مالکیت : چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان.

ب) محمدشایان آرانی شماره چاپی سند 040345 ب/90 میزان مالکیت : یک دانگ عین و یک و نیم دانگ منافع از ششدانگ.

ج) مجتبی شایان آرانی شماره چاپی سند 254571 د/94 میزان مالکیت : یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم بشرح ظهر سند(متن سهم : یک دانگ عین و نیم دانگ منافع مشاع از ششدانگ)

3-5) مشخصات اعیان اداری چهارم:

ملک اداری واقع در طبقه چهارم دارای کف سرامیک، بدنه گچ به همراه رنگ آمیزی، بدون پارتیشن بندی، دارای پنجره به سمت خیابان دماوند و بلوار منوچهری، درب ورودی ضد سرقت، دو چشمه سرویس بهداشتی، گوشه جنوب غربی قسمتی با نصب کابینت MDF، و ظرفشویی آشپزخانه ایجاد شده است. گرمایش و سرمایش اسپیلت. ملک مورد نظر دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد .در زمان بازدید ملک بصورت تخلیه بوده است .

ارزیابی : با بررسی بعمل آمده با توجه به موقعیت و مساحت و مساحت و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه و طبقه قرار گرفته ، جمعاً معادل 000/000/000/120 ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) ارزیابی می گردد .

نتیجه گیری نهایی : با بررسی صورت گرفته با توجه به ارزیابی 5 ملک بشرح فوق و با توجه به سهم مشاعی مندرج در اسناد مالکیت و استعلامهای ثبتی مضبوط در پرونده با توجه به اینکه تمامی املاک در زمان بازدید بصورت تخلیه بوده و لذت منافعی در زمان بازدید از آنها ابتیاع نمی گردیده سهم هر کدام از مالکین مشاعی از ارزش مجموع مالکیت 5 ملک بشرح زیر اعلام می گردد .

الف) ارزش مالکیت 5 ملک بشرح فوق (متن گزارش حاضر) براساس قیمت معمول و معاملاتی روز جمعاً معادل 1.008.000.000.000 ریال می باشد .

1.008.000.000.000=120.000.000.000+118.000.000.000+116.000.000.000+114.000.000.000+540.000.000.000

ب) سهم آقای علیرضا نیک نفس قره لر از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل چهاردانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان است جمعاً معادل 672.000.000.000 ریال می باشد .

672.000.000.000 = 6 ÷ 4 × 1.008.000.000.000 = سهم علیرضا نیک نفس قره لر

ج) سهم آقای محمد شایان ارانی از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل یک دانگ عین مشاع از شش دانگ است جمعاً معادل 168.000.000.000 ریال می باشد .

168.000.000.000= 6 ÷ 1 × 1.008.000.000.000 = سهم محمد شایان آرانی

د) سهم آقای مجتبی شایان آرانی از ارزش مندرج در بند (الف) فوق الذکر که معادل یک دانگ عین مشاع از شش دانگ است جمعاً معادل 168.000.000.000 ریال می باشد .

168.000.000.000 = 6 ÷ 1 × 1.008.000.000.000 = سهم مجتبی شایان آرانی

مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/11/24 یکشنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به همراه داشته باشند

دادورز اجرای احکام متمرکز شهید مدرس وثوق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24 یکشنبه ساعت 10 الی 11