ملک 190 متری فلكه دوم صادقيه

100000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002088436
شماره آگهی:
140168460000557029
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101957/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره فرعي 10207 و شماره اصلي 125 مفروز و مجزي شده از 1758 از اصلي مذكور قطعه دو تفكيكي و بخش ثبتي يازده و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ميترا ابريشم كار – محمدحسين ابريشم كار – منصور ابريشم كار – شهلا ابريشم ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

بازگشت به ابلاغ شماره 140168440001502028 مورخ 24/07/1401 از ملك مورد نظر بازديد و نتايج ان به استحضار ميرسد:

1-محل وقوع ملك : تهران -فلكه دوم صادقيه -بلوار فردوس شرق-خيابان گلستان شمالي -كوچه محسن رفيعي -پلاك 54-واحد دو-طبقه اول-كد پستي : 1481883943

2-حدود و مشخصات ملك: بر اساس كپي سند مشخصات ملك به شرح ذيل ميباشد: سه دانگ عرصه و اعيان به نام خانم ميترا ابريشم كار با كد ملي 0046824448 از يك اپارتمان به مساحت 190/86 متر مربع به شماره فرعي 10207 و شماره اصلي 125 مفروز و مجزي شده از 1758 از اصلي مذكور قطعه دو تفكيكي و بخش ثبتي يازده .وضعيت ملك طلق بوده و ملك داراي انباري به مساحت 6.6 متر مربع و پاركينگ به مساحت 11 متر مربع ميباشد با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك اپارتمانها و ايين نامه اجرايي ان -سند ملكئ تك برگي و اصلي به شماره 626348 سري ج سال 99 صادر شده است.

3-مشخصات فني ملك: اپارتمان مورد نظر در طبقه اول يك ساختمان پنج طبقه تك واحدي واقع است .ملك در پهنه R122 واقع است و عمر بنا حدود بيست سال ميباشد-داراي انشعابات اب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب ميباشد-ملك داراي اسانسور و مصالح داخل واحد كف سنگ و ديوار ها گچ و سقف ها سقف كاذب رابيتس كاري ميباشد-تاسيسات ملك شوفاژ و كولر ميباشد.گواهي پايان كار ساختمان به شماره 39142 در تاريخ 26/04/79 صادر شده است.مساحت كل زير بناي مجموعه 1262 متر مربع ميباشد.

4-نظريه كارشناسي: با عنايت به توضيحات فوق و بررسي هاي محلي و در نظر گرفتن موقعيت محل و عمر بنا و تاسيسات و مصالح مصرفي فارغ ار موارد ثبتي و حقوق مترتب بر ملك و ديون احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي ارزش شش دانگ اپارتمان موصوف به مساحت 190 متر مربع مقدار ( صد مليارد ريال) معادل 10(ده مليارد تومان )اعلام ميگردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/10/21ساعت9/30 الي9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21