ملک یافت اباد به مساحت 31/92 مترمربع

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213700605
شماره آگهی:
140168460000551427
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/06
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0101215 ج ش و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران له علیرضا و اکرم و تیلا همگی کلهر و علیه اقای علی عسگری دایر بر فروش شش دانگ یک واحد تجاری به پلاک ثبتی 60762 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 1331 فرعی از اصلی مذکور قطعه 118 تفکیکی در بخش 12 حوزه ثبت ملک یافت اباد به مساحت 31/92 متر مربع به ادرس تهران شاد اباد بازار اهن مجتمع تجاری بوستان بلوک E پلاک 112 که سه دانگ مشاع ان متعلق به اقای علی عسگری فرزند اسد الله و سه دانگ باقی مانده به نام علی عسگری فرزند ولی الله ثبت و صادر گردیده ملک فوق از طریق کارشناس دادگستری بشرح زیر ( به مساحت 31/92 متر مربع به ارتفاع تقریبی 5/80 متر است که دارای یک بالکن (نیم طبقه) سراسری نیز می باشد درب ان کرکره ای گالوانیزه روی بالکن به صورت دفتر کار و ابدار خانه ساخته شده کف ان از سرامیک دیوارها و سقف اندود گچ ابدارخانه دارای کابینت و سینک ظرفشوئی نیز می باشد سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش ان کولر گازی است و دارای انشعابات اب و برق و گاز می باشد در زمان بازدید مغازه غیر فعال بوده توصیف و ارزیابی شده) ومقرر است از ساعت 11 مورخ 1401/10/21 در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در یافت اباد طبقه سوم از طریق مزایده از قیمت 10/000/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت چک بانکی تضمینی به نام خریدار ( از خریدار) یا به شماره سپرده مجتمع قضائی شهید مطهری به شماره 2171299017001 نزد بانک ملی ایران کد 1521 اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزاید بازدید نماید

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21