ملک کشاورزی

404425000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980252700039
شماره آگهی:
140091460000089552
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 9900524 واصله از سوی شعبه سوم حقوقی شهرری به واحد اجرای اجکام مدنی 3 دادگستری شهرری موضوع اجرائیه له اقای احمد بهرامی فرزند محمد و علیه مابقی ورثه ( مریم احمد مرضیه همگی بهرامی ) و خانم طاهره حسینی دایر بر محکومیت به فروش ماترک در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ريال در حق صندوق دولتی که با توجه به توقیف ملک به پلاک ثبتی شماره 159/86که یک قطعه زمین کشاورزی بوده که سهم ورثه پنج سهم ازبیست سهم مشاع از 3 دانگ مشاع از 1/60 دانگ قطعه زمین 23110متر مربع قطعه 181 پلاک 159/8 واقع در رامین اباد بخش 12 تهران و متعلق به مرحوم احمد بهرامی و در خواست مزایده و فروش ان توسط محکوم له و احدی از محکوم علیهم بنام طاهره حسینی ارزیابی ملک توقیفی به کارشناسان رسمی دادگستری 1 یاور شرفی 2 علائ الدین نائیج 3 همایون تیمور پور تاریخ 1399/11/26توسط ایشان کارشناسی و متعلقات ملک را بشرح زیر بازدید و گزارش نمودند که ملک شامل عرصه 2888/75 مربع زمین کشاورزی میباشد که زمین در مجاورت کشتارگاه پویای شرق واقع در رامین اباد می باشد کاربری کشاورزی ملک متراژ فوق الذکر قابل مزایده و فروش بوده که در برابر نظریه کارشناس ارزش پنج سهم از بیست سهم مشاع از 3 دانگ از 6 دانگ ملک به متراژ 2888/75 متر به مبلغ هر متر مربع 140/000تومان و جمعا به مبلغ 404/425/000تومان ارزیابی شده است که با توجه به اینکه برابر نیابت واصله از دادگستری گرمسار خانم طاهره حسینی مهریه خود را در پرونده اجرای ان اجرا مطالبه نموده است از مبلغ فروش مورد مزایده قسمتی از بابت مهریه ایشان توقیف و از طریق ان مهریه پرداخت می گرددتعيين شده توسط مدير محترم اجراي مدني مزايده روز 1400/03/024 در محل دفتر اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري ساعت 11 صبح برگزار ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد اززمین را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از زمین نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال منقول برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.24 ساعت11