ملک و سرقفلی مغازه بزرگراه رسالت ، خيابان شهيد منصوري

111000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980242201391
شماره آگهی:
140168460000550055
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0100727/125-از شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 14006555مورخ 1401/2/10-اجراییه 14007325مورخ 1400/3/21 -محکوم لها خانم وآقا -ایمان افضلی -نسرین سالمی محبی فرزند اردشیر -اقدس کریمی فرزند لطف اله -محکوم علیهما خانم و آقا -اقدس کریمی -زهرا سلطان ستاری کمالی (با وکالت خانم نجمه مستخدم)-دادسرای عمومی و انقلاب -دادسرای ناحیه 25 ویژه محجورین -زهرا سلطان ستاری کمالی -موضوع تقسیم ترکه 6دانگ پلاک ثبتی 48/8847بخش 11 تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراماً ، در اجراي قرار كارشناسي پرونده با كلاسه اجرائي 0100727 آن شعبه محترم ، موضوع دعوي آقاي ايمان افضلي و خانم نسرين سالمي محبي اردشير ( محكوم لهم ) ، به طرفيت خانم زهرا سلطاني ستاري و غيره ( محكوم عليهم ) ، موضوع فروش اموال غيرمنقول و ارزيابي ششدانگ ملك پلاك ثبتي 8847 فرعي از 48 اصلي واقع در بخش 11 تهران ( به جز ششدانگ سرقفلي مغازه شمالي لوازم آرايشي بهداشتي و به جز دو دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه نبش سوپرماركت ) باستحضار ميرساند ، از محل وقوع ملك در آدرس تهران ـ بزرگراه رسالت ، خيابان شهيد منصوري ، نبش كوچه رضا رخشاني ، پلاك هاي شهرداري 40 ( مغازه شمالي : لوازم بهداشتي و آرايشي ) و پلاك 38 ( مغازه نبش : سوپر ماركت امير ) ، داخل كوچه پلاك شهرداري 1 ( مسكوني ) بازديد بعمل آورده و گزارش كارشناسي با كد رهگيري 1401220179846579 ، تاريخ 1401.05.22 تقديم حضور شده است . با توجه به ارائه سند رسمي صلح دو دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه نبش . . . . توسط وكيل محترم احد از محكوم عليهم ( متعلق به خانم ليلا افضلي ) و بررسي رياست محترم اجراي احكام شعبه و همچنين رياست محترم شعبه 125 حقوقي آن مجتمع و درخواست قاضي محترم اجراي احكام ، مبني بر جدا نمودن ارزش مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ حق سرقفلي مغازه سوپر ماركت سابق از ارزش ششدانگ آن ، موارد تكميلي زير به استحضار ميرسد : 

الف ) مجموع ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و سرقفلي ( ششدانگ سرقفلي مغازه نبش لحاظ شده ) ملك پلاك ثبتي 8847 فرعي از 48 اصلي قطعه 35 تفكيكي واقع در بخش 11 تهران ، بدون در نظر گرفتن ارزش ششدانگ سرقفلي مغازه شمالي ( آرايشي و بهداشتي كه متعلق به غير بوده است ) ، طبق گزارش تاريخ 1401.05.22 به مبلغ يكصد و بيست و چهار ميليارد ريال (124.000.000.000 ريال ) اعلام شده است .

ب ) ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه نبش ( محل سوپرماركت سابق ) كه طبق سند رسمي ارائه شده متعلق به خانم ليلا افضلي بوده است و مي بايست از مبلغ اعلامي قسمت الف كسر شود ( به تاريخ 1401.05.22) مبلغ سيزده ميليارد ريال (13.000.000.000 ريال ) اعلام مي شود .

ج ) بنابر درخواست رياست محترم شعبه اجراي احكام و طبق متن رأي اجرائي صادره ، مجموع ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك پلاك ثبتي 8847 فرعي از 48 اصلي قطعه 35 تفكيكي واقع در بخش 11 تهران بانضمام ارزش چهار دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلي مغازه نبش ( محل سوپرماركت سابق ) كه متعلق به شادروان امير افضلي بوده ( به ماخذ تاريخ ارائه گزارش : 1401.05.22 ) جمعاٌ به مبلغ يكصد و يازده ميليارد ريال (111.000.000.000 ريال ) اعلام مي گردد . 

تاریخ مزایده 1401/10/27 ساعت 13 الی13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27