ملک ویلایی

1700000000

توضیحات

9809982922600829

140091460000613049
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت اول (اموال غیرمنقول )

نظربه اینکه درپرونده اجرایی کلاسه 9901453ج مدنی به موجب نیابت اعطائی شماره140091990036130264-1400/10/01اصداری از شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک محکوم علیه آقای رضا شمس آبادفراهان فرزندرضا محکوم گردیده به پرداخت مبلغ3/477/714/023ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له حسن احمدی کلوری باوکالت سیداسماعیل قوامی وپرداخت مبلغ173/885/701ریال نیم عشردولتی که حسب درخواست محکوم له وجهت استیفای محکوم به  ششدانگ عرصه زمین(وضعیت خاص طلق) به شماره ملک354 فرعی از67اصلی قطعه421 تفکیکی مفروز ومجزی شده از3فرعی ازاصلی مذکور،به مساحت66.6مترمربع به مالکیت رحمان خانی فرزند عیسی می باشد ملک یک طبقه ساختمان قدیمی ساز انتهای یک کوچه بن بست که ابتدا ورودبه ملک حیاط قراردارد، وبعدازحیاط بنایی بامساحت حدود 50مترمربع واقع است، بنای ملک فاقد اسکلت است ودارای دواتاق وآشپزخانه وسرویس بهداشتی وحمام مجزا است که سرویس بهداشتی درحیاط قراردارد وملک دارای انشعاب برق وگازاست،با توجه به موقعیت ومساحت  ملک  ونوع ساخت وبه صورت تخلیه و بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی و ادارات ذیربط کل ششدانگ عرصه زمین جهت قیمت پایه مزایده به مبلغ مبلغ 1/700/000/000ریال معادل یکصدوهفتاد میلیون تومان ارزیابی و تعیین قیمت و نظریه کارشناسی مصون از اعتراض مانده است که مقرر گردید ملک مذکور  برای روز یکشنبه مورخه  1400/11/10ساعت 10الی 11صبح به میزان محکوم به وهزینه های اجرائی محکوم له در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری ورامین-سیدمهدی جعفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10ساعت 10الی 11