ملک ویلایی کرج –چالوس –کیلومتر 19-اراضی روستای ارنگه و خط تلفن همراه09124681671

5800000000

توضیحات

9709982612000440

140001460000152161
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول و منقول  نوبت  اول

بموجب پرونده کلاسه 000789 صادره از شعبه  20 دادگاه عمومی حقوقی  کرج له: آقای محمد رضا سنگرگیر علیه  :  خانم اعظم میرزایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 19/590/769/794  ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ 979/500/000  ریال بابت نیم عشر دولتی که در این پلاک ثبتی 918 فرعی از13 اصلی به میزان سهم الارث ث محکوم علیها از پلاک ثبتی مذکور و خط موبایل به شماره 09124681671 متعلق به محکوم علیها توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در تاریخ 1400/11/10  از ساعت 9 صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده طبق نظریه کارشناس  به میزان محکوم به شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:بررسی مستندات ابرازی:

مطابق یک فقره سند دفترچه ای به شماره ثبت 4247 ذیل صفحه 41 دفتر جلد 32 ارنگه مالکیت آقای علی اصغر میرزایی بر ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک 918 فرعی از پلاک 13 اصلی واقع در قریه ارنگه بخش آدران محرز بوده که سن مذکور در تاریخ 2535/03/21  شاهنشاهی صادر و تسلیم مالک گردیده و حدودات اربعه پلاک مزبور وفق مندرجات صفحه چهارم سند عبارتست از :

شمالا به طول 12 متر دوم که غربی است به طول 2/60 متر سوم به طول 28 متر درب و دیواریست به کوچه مجاور.

شرقا به طول 37 متر به سنگ چین زمین پلاک 801 فرعی.

جنوبا به طول 14 متر به رودخانه.

غربا اول به طول 6 متر دوم که جنوبی است به طول 10 متر سوم به طول 6/60  چهارم که جنوبی است به طول 1/80  متر پنجم به طول 2/60 متر ششم به طول 4 متر مرزمشترک با زمین 802 .

اجرای قرار بازدید:

آدرس کرج –چالوس –کیلومتر 19-اراضی روستای ارنگه – بعد از پل رودخانه وضعیت موجود با جزییات زیر رویت گردید:

عرصه اختصاصی با ابعاد غیر منظم ذوزنقه ای شکل دارای شکستگی پلکانی در ضلع غربی با موقعیت یک بر شمالی مشرف به راه عبوری داخل روستا به عرض موجود 5 متر قرار گرفته و حد جنوبی ملک منتهی به حریم رودخانه موجود محدود گردیده است که در صورت لزوم و صلاحدید مقام محترم قضایی همچنین به لحاظ قدمت صدور سند استعلام روز در این خصوص از امور آب استان البرز به عمل آید.با در نظر گرفتن شیب تند عرصه و وقوع ملک در پایین دست راه موجود دسترسی خودرو به داخل محوطه در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و در صورت طراحی بر اساس نقشه های مهندسی در آینده نیز با صعوبت و صرف هزینه مازاد جهت جرا همراه خواهد بود.

ساختمان اصلی قدیمی سازبا اسکلت دیوار باربر آجری به همراه شناژ بتنی و کرسی چینی سنگی مشتمل بر طبقات همکف و اول هریک به مساحت تقریبی 65 متر مربع در سمت شمالی عرصه احداث گردیده دارای درب و پنجره از جنس چوب و فلز و سقف شیروانی موجدار فلزی به همراه دیوارکشی دور محوطه و کرسی چینی به منظور محوطه سازی میباشد برابر قرائن در مدت اخیر  فاقد سکونت بوده و به حالت متروکه رها گردیده است.

نظریه کارشناسی:با عنایت به جمیع موارد صدرالذکر و لحاظ کلیه آیتمهای موثر در ارزیابی املاک مستقل از جمل نحوه دسترسی و موقعیت قرارگیری عرصه نسبت به بافت عرض گذر و میزان عرصه متعلقه مساحت و ابعاد مستندات مالکیت قدمت و استحکام بنا کیفیت احداث و نگهداری نوع مصالح بکار رفته در اعیان همچنین مساحت زیربنای ساختمان و امتیازات و منضمات مربوطه بدون احتساب مبالغ رهن یا بازداشت یا بدهی های متعلقه ارزش عادله روز ششدانگ ملک موصوف به علاوه ملحقات به مبلغ 46/400/000/000 ریال برآورد میشود.لذا ارزش سهم مشاعی سهم الارث محکوم علیه از ششدانگ ملک مورد بحث به میزان یک هشتم ما ترک جمعا برابر 5/800/000/000  ریال محاسبه میگردد.وخط تلفن همراه مورد اشاره 09124681671 خط همراه اول کارکرده دائمی کرج به مبلغ 82/000/000  ارزیابی و اعلام میگردد.لازم به توضیح است که مبلغ ارزیابی شده صرف نظر ازهرگونه بدهی احتمالی خط مذکور است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10  از ساعت 9 صبح تا  10